Ar-Ge Destekleri: Vergisel Avantajlar

Ar-Ge Vergi Avantaj Tablosu

Ar-Ge İndirimi
Ar-Ge ile ilgili harcamalarınızın %100’ü olarak
Ar-Ge indirimi yani Kurumlar Vergisi Matrahından
indirim olarak uygulanacaktır.
Ar-Ge İndiriminin Devri
AR-GE yapılan şirket karda değilse indirim hakkı
kaybolmaz bir sonraki YDO(yeniden değerleme
oranında) arttırılarak devreder.
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
AR-GE ve destek personeline ödenen
ücretlerin üzerinden hesaplanan gelir vergisinin
-Doktoralı olanların %90’ı
-Diğerlerinin %80’i gelir vergisinden istisnadır.
Sigorta Primi Desteği
(İşveren Hissesi)
AR-GE projelerinde yer alan ve bu listede
yer alan AR-GE personelinin yüzde onu
kadar destek personelinin sigorta primi
işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan
için 2023 yılına kadar Hazine tarafından karşılanır.
Damga Vergisi Teşviki / İstisnası
5746 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü
AR-GE ve yenilik faaliyetiyle ilgili düzenlenen
kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.
Ücretlerde Damga Vergisi Teşviki
Ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar
damga vergisinden istisnadır.
Geçerlilik Süresi
31.12.2023 yılına kadar geçerlidir.

Diğer Konular
-Sermaye destekleri vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmaz.
-Hibe şeklindeki parasal destekler;5746 sayılı Kanun’a göre, özel bir hesapta izlenir ve vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmaz. Fon 2023 yılına kadar sermayeye ilâve dışında kullanılamaz.
-Kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen AR-GE indirimi tutarı;5746 sayılı Kanun’a göre, yeniden değerleme oranında artırılarak sonraki dönemlere devredilir.
-Ar-Ge harcamalarının giderleştirilmesi; Harcamalar aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilir. Projenin tamamlanmasına imkan kalmaması veya projenin başarısız olması halinde, aktifleştirilmiş tutarlar doğrudan gider yazılır.

Teşvikten Yararlanmaya Başlama Tarihi

Destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği, tarihten itibaren teşvikten yararlanır.

Teşvikten Nasıl Yararlanılır
Hazırladığınız proje kabul olup, kurum ile anlaşma imzaladıktan sonra; sözleşme, karar yazısı ve kabul olan projeniz ile vergi dairesine ve SGK başvurarak teşvikten hemen yararlana bilmektesiniz.

Ar-Ge ve Yenilik Harcamaları

–  İlk madde ve malzeme giderleri
–  Amortismanlar
–  Personel giderleri
–  Genel giderler
–  Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
–  Vergi, resim ve harçlar

İstisna Tutarının Hesaplanması
– Teşvik, personelin Ar-Ge faaliyetleri kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri ücretleriyle sınırlı
– Kısmi çalışmada ise Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayrılan zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınarak bulunan ücret istisna kapsamında
– Kısmi çalışan personelin hafta tatili ve yıllık ücretli izin dönemlerine isabet eden ücretler istisna dışı

İstisna Tutarının Hesaplanması

Brüt ücret tutarı
3.000,00 TL
Vergiye tabi ücret matrahı
2.550,00 TL
Hesaplanan gelir vergisi (%15)
382,50 TL
Mahsup edilecek AGİ
54,68 TL
Mahsup sonrası kalan tutar
327,82 TL
Terkin edilecek tutar (%80)
262,25 TL
Vergi dairesine ödenecek tutar TL
65,57 TL

Ar-Ge İndiriminden Yararlanma Prosedürü

– Başvuru değerlendirmesi, başvuru yapılan kamu kurum veya kuruluşun kendi mevzuatına göre yapılır.

– Uluslararası Ar-Ge işbirliği programlarınca desteklenen Ar-Ge projelerinin teşvik unsurlarından yararlanabilmesi için;
-Uluslararası programa yapılan proje başvurusu,
– Başvurulan programa ait bilgiler,
– Destek yazısı veya sözleşmesi,
– Teşvikten yararlanacak işletmenin projedeki katkısını içeren bilgiler,
Alkaze Danışmanlık olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

– Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
-Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
– Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
– Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.