Teknopark Kanunu (4691 ve 6170 Sayılı) Vergi Danışmanlığı

TEKNOPARK NEDİR?

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’ndaki tanıma göre, TGB (Teknoloji Geliştirme Bölgesi), yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkezi veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade eder.

Etzkowitz’in “Üçlü Sarmal Modeli” ile kuramsal olarak ele alınan üniversite-sanayi-devlet iş birliği yapısı; araştırmalarla bilgiyi üreten üniversiteyi, bu bilgiyi uygulamaya aktaran sanayiyi, verimli iş birliği platformu oluşması için gerekli destekleri sağlayan ve önlemleri alan devleti kapsamaktadır. Teknoparklar ise, bu üçlü iş birliğini aynı çatı altında buluşturmaktadır.

TEKNOPARK KANUNU ( 4691 ve 6170 Sayılı ) TEŞVİK VE MUAFİYETLERİ

Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti : 
Teknopark’ta faaliyet gösterecek Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi girişimcilerin, Teknopark’ta geliştirecekleri ve üretecekleri yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 31.12.2023 tarihine kadar Gelirler ve Kurumlar Vergisi’nden muaftır.

Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi (Stopaj) Muafiyeti : 
Teknopark’ta çalışacak olan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Muafiyeti : 
Teknopark’ta faaliyet gösterecek girişimcilerin, kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içerisinde, münhasıran Teknopark’ta üretecekleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisi’nden (KDV) muaftır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

TEKNOPARK DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ VE ÇALIŞMA METODOLOJİMİZ

 1. Katma Değerli Teknopark Danışmanlığı
 2. Katma Değerli Teknopark Muhasebe Hizmeti
 3. Resmi Muhasebe Hizmeti

1 ) Katma Değerli Teknopark Danışmanlığı

A) Teknopark başvuru dosyasının hazırlanması ve Teknopark proje değerlendirme sürecine danışmanlık verilmesi

B) Teknopark Muhasebesi + Teknopark Raporlama hizmeti işinin kapsamı şu biçimde olacaktır:

 • Teknopark özelinde Vergi ve SGK Avantajlarının uygulanması konularında danışmanlık yapılması,
 • Teknoparklar için verilecek yeni Teknopark ARGE projelerinin yazımına danışmanlık verilmesi,
 • Teknopark aylık raporlarının yazılmasına danışmanlık verilmesi,
 • Teknopark proje süre uzatımı ve proje sonlandırma raporlarının hazırlanmasına danışmanlık verilmesi,
 • Teknopark, aylık vergi muafiyeti raporlarının kontrolü,
 • Teknopark, Bölge Dışı Çalışma Başvurularının hazırlanması konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Teknopark Portalına veri girişlerinin yapılması
 • Teknopark’ta yapılacak projelerin teknik yazımlarının ve ilerleme raporlarının yazımlarının, kesilecek fatura ve yapılacak işle uyumlu hale getirilmesi konusunda rehberlik yapılması
 • Aylık olarak Teknopark şirketi faaliyetlerine ilişkin oluşacak gelir ve giderlerin incelenmesi konusunda danışmanlık
 • Şirketin ar-ge faaliyet konusuna ve teknopark mali avantajlarına uygun olarak 4691 sayılı Teknopark kanuna uygun muhasebeleştirme sistemi kurulması ve geliştirmesi konusunda rehberlik
 • Teknopark avantajlarının yer aldığı ilgili 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu ve 4691 sayılı Teknopark Kanunu teşviklerinden firmanın yararlandırılmasında yol gösterme
 • Hibe fırsatları ve teşvikler konusunda bilgilendirme danışmanlığı

2) Katma Değerli Teknopark Muhasebe Hizmeti

 • Mali tabloların, Finansal raporların ve karar alıcıların ihtiyacına uygun, finansal raporların hazırlanması ( otomatik web tabanlı yazılım üzerinden )
 • Şirketlerin faaliyet konusuna ve mali yapısına uygun olarak muhasebe sistemi kurulması ve geliştirmesi konusunda danışmanlık
 • Şirket değerinin yükseltilmesi, şirketin satışa veya fon girişine hazırlanması konusunda danışmanlık

5746 sayılı Ar-Ge Kanunu ve 4691 sayılı Teknopark Kanunu teşviklerinden firmanın yararlandırılması

Yatırım Teşvik ve İstisnalar konusunda bilgilendirme ve uygulama müşavirliği

3) Teknopark Muhasebe Hizmeti

 • 1 nolu Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği, tek düzen hesap planı ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak, muhasebe kayıtlarının tutulması.
 • KDV/ KDV2 beyanname bildirimleri
 • Muhtasar beyanname bildirimleri
 • Kurum /Gelir geçici vergi beyanname çalışmaları ve bildirimleri
 • Ba / Bs form bildirimleri
 • Damga vergisi beyanname bildirimleri
 • Kesin mizan bildirimleri
 • Beyanname ve bildirge dönemlerinde muhasebe kayıtlarının kontrolü ve denetim çalışmaları
 • Şirket Kuruluşu ve şube tescil, kapanış İşlemleri
 • Sosyal güvenlik kurumlarında dosya açılış, kapanış ve bordro, e-bildirge işlemleri
 • Ticaret odaları, vergi daireleri ve sosyal güvenlik kurumlarındaki resmi işlemlerde müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri
 • Vergi mevzuatı ve güncel uygulamalar konusunda müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri