Tasarım Merkezi Danışmanlığı

 

Tasarım Merkezi Nedir?

Kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin (Limited veya Anonim Şirket);
•    Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
•    Yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan
•    En az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden,
•    Tasarım ve Destek Personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fizikii kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olan,
•    Tasarım Projeleri bulunan,

birimleri Tasarım Merkezi olarak ifade edilir.

Tasarım Projesi Tanımı: Amaç ve kapsamı olan, Genel ve teknik tanımı oluşturulan, Süresi, bütçesi belirlenmiş, Tasarım faaliyetleri belirlenmiş, Bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen proje.

Tasarım Faaliyeti Tanımı: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Tasarım Merkezleri; “Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birim” olarak tanımlanmıştır. Tasarım Merkezi kurulumdanışmanlığı alarak siz de bu desteklerden faydalanabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Tasarım Merkezi olabilmek için, gerekli hazırlıkların tamamlanması ve T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na  ileriye yönelik planları gösteren bir başvuru dökümanı hazırlanarak başvuru yapılması gerekmektedir. Şirketinizin Tasarım merkezine tanıtan bu haklardan zamanında ve sorunsuzca yararlanabilmesi için bu sürecin dikkatlice yönetilmesi gerekmektedir. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir. Danışmanlık paketimiz hakkında bilgi almak ve bu desteklerden yararlanmak için bizimle iletişime geçiniz.

“Tasarım Merkezi Belgelendirme” sürecini kendi bünyesinde gerçekleştirmiş olan ya da bir başka dış kaynaktan bu hizmeti temin etmiş olan işletmelere talepleri durumunda sadece “Tasarım Merkezi Teknik Yönetimi”ve/veya “Tasarım Merkezi Mali Yönetimi” hizmetleri de sunulabilmektedir. Bu konular hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Bir İşletmenin Tasarım Merkezi Kurabilmesi İçin Asgari Gereklilikler:
1)5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Tasarım Merkezlerinde tasarımcı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 Tam Zaman Eşdeğer Tasarım personeline sahip olunması

2) Tasarım merkezlerinin Kanun kapsamındaki tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

3) Başvuru yapan işletmenin; yeterli tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,,

4) Tasarım merkezinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması,

5) Tasarım merkezinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerinin bulunması,

6) Tasarım merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,

(a) İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla tasarım merkezinin bulunması durumunda, her tasarım merkezi için ayrı başvuru yapılır.

(b) Münhasıran Tasarım faaliyetinde bulunmak üzere tasarım merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmaz.

Başvuru Zamanı: İşletmeler, yıl içerisinde her zaman Tasarım Merkezi başvurusunda bulunabilirler. Bu başvurular en geç 60 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Tasarım Merkezi Kurmanın Şirketlere Sağladığı Avantajlar

5746 sayılı kanun ile Tasarım merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan teşvik ve muafiyetler şöyledir.
Tasarım İndirimi: Tasarım faaliyetleri sonucunda oluşan harcamaların tamamı kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır.
Gelir Vergisi Stopaj Teşviki: Doktoralı ve temel bilimler konusunda Yüksek Lisans derecesine sahip personeller için %95, yüksek lisans veya temel bilimlerde lisans mezunu personel için %90, diğer personeller için %80 Gelir Vergisi stopajı, personellerin Ar-Ge faaliyetlerinde ayırdıkları süre oranında istisna edilir.
Sigorta Prim Desteği: Kanun kapsamında çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Tasarım personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan Sigorta Primi İşveren Hissesinin  %50’si teşvik kapsamındadır.
Damga Vergisi İstisnası: Bu kanun kapsamında çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Tasarım personelinin Tasarım faaliyetlerine ayırdıkları süre oranı üzerinden hesaplanan Damga Vergisinin tamamı teşvik kapsamındadır.
Gümrük Vergisi Teşviği: Tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.
Siparişe Dayalı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri İstisnası: Tasarım merkezlerine siparişe dayalı olarak yaptıracakları Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri için 5746 sayılı kanunda belirtilen indirim, teşvik ve istisnalardan %50 oranında faydalanabilmektedir. Faaliyetleri gerçekleştiren Ar-Ge ve tasarım merkezleri tüm istisnalardan faydalanabilirken, siparişi veren firma Ar-Ge ve Tasarım İndirimi ile Damga Vergisi indiriminden faydalanabilmektedir.

Tasarım Merkezi Danışmanlık Hizmet Paketlerimiz:

Tasarım Merkezi Kurulum Danışmanlık Hizmet Paketi 1
1.    Tasarım Merkezi Kurulum Projesinin Hazırlanması
2.    Tasarım Merkezi Başvuru Dosyasının Hazırlanması
3.    Proje Başvuru Süreçlerinin Takibi, Sunumların Hazırlanması ve Hakem Ziyaretleri Yönetimi
4.    Onaydan Sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması ve Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi

Tasarım Merkezi Kurulum Danışmanlık Hizmet Paketi 2
1.    Tasarım Merkezi Kurulum Projesinin Hazırlanması
2.    Tasarım Merkezi Başvuru Dosyasının Hazırlanması
3.    Proje Başvuru Süreçlerinin Takibi, Sunumların Hazırlanması ve Hakem Ziyaretleri Yönetimi
4.    Onaydan Sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması ve Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi
5.    1 Sene boyunca 3 ayda 1 tam gün Tasarım Merkezine Gelinerek; Ar-Ge ve Tasarım sistematiği iç denetimlerinin yapılması, sunulan iş planına uygunluk denetimlerinin yapılarak önerilerin sunulması ve yıllık faaliyet raporlarının yazılması,

Tasarım Merkezi Yönetim Danışmanlık Hizmet Paketi

1.    Onaydan Sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması
2.    Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi
3.    1 Sene boyunca 3 ayda 1 tam gün Tasarım Merkezine Gelinerek; Ar-Ge ve Tasarım sistematiği iç denetimlerinin yapılması,
4.    Sunulan iş planına uygunluk denetimlerinin yapılarak önerilerin sunulması
5.    Yıllık faaliyet raporlarının yazılması