Eureka Programı

Eureka Nedir ?

EUREKA, pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. EUREKA, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan uluslararası işbirliği platformudur.

Eureka Projeleri

Eureka Programı dört bileşenden oluşmaktadır.

 

Standart Başvuru/İkili İşbirlikleri:

Teknoloji alanı kısıtı olmaksızın, EUREKA üyesi en az iki ülkenin bir araya gelerek başlattıkları pazar odaklı uluslararası Ar-Ge projeleridir

Kümeler:

Gözde teknoloji alanlarındaki firmaların bir araya gelerek oluşturdukları yapılanmalar küme (cluster) olarak adlandırılmaktadır.

Şemsiyeler :

EUREKA programlarında aktif rol alan EUREKA üyesi ülke temsilcileri ve şemsiyenin hedeflediği sektörü temsil eden firmalar arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş sektörel yapılanmalardır

Eurostars :

Eurostars, Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin projelerinin etkin ve hızlı bir şekilde desteklenmesini sağlayan bir programdır

Şemsiye Küme Eurostars

EUREKA Kümeleri, EUREKA ağının en önemli parçasıdır. Kümeler, endüstriyel konsorsiyumların endüstriyel büyük firmaların, üniversitelerin, araştırma enstitülerinin ve KOBİ’lerin çabalarını birleştirerek orta ve uzun vadeli araştırma ve geliştirme projelerine liderlik etmesini sağlar.

Bu kapsamda kümeler tematik olarak gruplandırılmıştır ve bu tematik gruplar aşağıdaki gibidir.
 • CELTIC-NEXT (Telekomünikasyon)
 • EURIPIDES² (Akıllı Elektronik Sistemler)
 • EUROGIA2020 (Düşük Karbonlu Enerji Teknolojileri)
 • ITEA 3 (Yazılım yeniliği)
 • Metalurji Avrupa (Metalurji)
 • PENTA (Mikro ve Nanoelektronik özellikli sistemler ve uygulamalar)
 • SMART (Gelişmiş Üretim Programı).

Açıklanan istatistiksel verilere göre, 2014-2018 yılları arasında ülkemiz KOBİ ve büyük firmaları 132 projede yer almıştır ve almaktadır. Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının yer aldığı projelerin yaklaşık %88’ini bilgi ve iletişim teknolojileri, makine imalat ve sınai üretim süreçleri ve biyoteknoloji konuları oluşturmaktadır. Diğer %12’lik kısımda ise enerji ve çevre konuları yer almaktadır.

Eureka Programının Avantajları:

 • Ar-Ge projeleri için en yüksek oranda hibe desteği,  Büyük firmalar: %60, KOBİ'ler: %75
 • Pazara yakın Ar-Ge, kısa sürede ticarileşecek projeler
 • Ulusal kurallarla uluslararası boyutta Ar-Ge yapma,
 • Yeni teknolojilere kolay ve hızlı erişim know-how transferi
 • Alanında lider firmalarla çalışma, küme projeleri
 • Yeni pazarlara açılma, ticarileşecek ürün veya süreçler

EUREKA Projelerinde Olması Gereken Özellikler :

 • En az iki farklı ülkeden katılımcılarla oluşturulmalı
 • Sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalı
 • Ortaklar arasındaki iş bölümü dengeli olmalı
 • Ortakların projeyi gerçekleştirebilecek mali ve teknik imkanlara (iş güçü, bilgi birikimi, vs.) sahip olmalı
 • Kısa zamanda ticarileşebilecek biri ürün, süreç ya da hizmete yönelik bir proje olmalı

Eureka Başvuru

Destek Kalemleri
 • Personel giderleri
 • Alet, teçhizat, prototip, yazılım ve yayın
 • Danışmanlık hizmeti
 • Ar-Ge hizmet giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Proje personeline ve danışmanlara ait seyahat giderleri
 • TPE’den alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler
 • Yeminli Mali Müşavirlik denetim giderleri
Desteklenen Projeler
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni ürün geliştirilmesi
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
Başvuru Yapabilecek Ülkeler
 • EUREKA üyesi 43 ülke bulunmaktadır. Üye ülke bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Kimler Başvurabilir ?
 • KOBİ' ler
 • Araştırma Merkezleri
 • Üniversiteler
 • Büyük Firmaları

Destek Sistemi:

EUREKA Programında uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de EUREKA Programının yürütülmesinden TÜBİTAK sorumludur. TÜBİTAK, EUREKA programına sunulan projeleri TEYDEB 1509 programıyla desteklemektedir. 1509 programına sadece sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir. EUREKA projelerine katılan büyük ölçekli firmaların  projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır. 1509 programının uygulama esaslarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Büyük Ölçekli Firmalar: %60

Destek Oranları

KOBİ'ler: %75

Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli :

Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yenilikçi yönü vurgulanmalıdır.

Kuruluşun projeye katkısı net bir şekilde belirtilmelidir.

Projenin teknoloji düzeyi gerekirse üniversitelerin ve Ar-Ge kuruluşlarının desteği ile literatür ve standartlar referans verilerek açıklanmalıdır.

Projenin hedefi, çıktıları ve başarı kriterleri net ve ölçülebilir şekilde tanımlanmalıdır

Başvuru Süreci :

Proje Fikrinin Olgunlaştırılması

Proje Ortak Arama Süreci

EUREKA Başvuru Formunun Hazırlanması

Elektronik Proje Başvurusunda Bulunulması

Değerlendirme Süreci :

Proje Başvurusu

Proje önerilerinin ön değerlendirilmesi

Bağımsız hakem değerlendirmesi

Değerlendirme raporları

Final değerlendirme raporunun hazırlanması

Değerlendirme Komitesi Toplantısı

Kabul

Sözleşme

Eureka Projelere Ortak Arama

Ortak Arama Duyuruları için Tıklayın

Eureka Açık Çağrılar

Bu programların önemli bir kısmı çağrı bazlı olarak yayınlanmaktadır.  Tüm Çağrıları görüntülemek için tıklayınız

Eureka Projeleri Danışmanlık Yaklaşımımız

Danışmanlığımız 2 adımdan oluşmaktadır.

1.Adım : Max. 3 Ay* da Proje Başvurusunun yapılmasına katkı sağlıyoruz

2.Adım: Proje boyunca mali ve teknik raporlama çalışmalarının yanında, tüm süreçlerde desteğimizi sürdürüyoruz.

*Belirtilen süreler, firmanın projeye ayırdığı süre ile değişiklik gösterebilmektedir

1.Adım / Proje Dokümantasyon Hazırlıkları& Başvuru Danışmanlığımız

 1. Proje kurgusunun oluşturulur.
 2. Projenin gerektirdiği kilit uzmanlıklar belirlenir.
 3. Funding & Tender Portal kaydı oluşturulur.
 4. PIC numarası alım süreci yönetilir.
 5. Proje ortakları arasındaki koordinasyon sürecine destek verilir.
 6. Detaylı proje bütçesi ve kırılımları organize edilir ve hesaplanır.
 7. Projeye ilişkin Part A kısmı için; Genel bilgiler, Proje Paydaşları, Bütçe ve Etik konular sistem üzerinden online doldurulur.
 8. Projeye ilişkin Part B kısmı için; Mükemmellik (excellence), Etki (Impact), Uygulama (Implementation) başlıkları detaylandırılır ve sisteme yüklenir.
 9. Proje gönderiminin sağlanır.
 10. Proje hakem süreci gerekli yönlendirmeleri gerçekleştirilir.
 11. Proje karar bekleme sürecinde bilgi ve destek süreci devam eder.

2.Adım / Proje Kabul Sonrası İzleme Süreci Danışmanlığımız

 1. Proje kabulü sonrası Eureka izleme sürecine ilişkin bilgi eğitimi verilmektedir.
 2. 1509 başvuru dokümanları hazırlanır ve sunulur.
 3. Proje  teknik ara raporlarının hazırlanır ve sunulur.
 4. Proje mali ara raporların hazırlanır ve sunulur.
 5. Proje giderlerinin takip edilmesi ve gerekli yönlendirmeleri yapılır.
 6. TÜBİTAK Eşik Üstü Desteklerinin Takip edilmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması

Eureka Programı Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Uzman Danışman Ekibimiz ile İletişme Geçin