Anonim Şirket Şube Açılışı Danışmanlığı

Şube Açılışı

Şube açılış işlemleri, mersis üzerinden başvuru yapıldıktan  sonra aşağıdaki belgeler ve mersis talep numamaranız ile hizmet birimlerimizden birine(kadıköy-perpa ve giyimkent) başvuru yapılması gerekmektedir.

 

1. Dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir) Dilekçede; şirketin ünvanı sermayesi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2. Şube açılışına ilişkin 1 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı

3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri

4. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. md.ne göre alınan belge

5. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ve son Yönetim kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkez sicilde yapılan son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

6.  Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, şube müdürünün resmi bulunmalıdır)

 

Şube Kapanışı

1. Dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)

3. Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sureti

 

Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Anonim Şirketin İstanbul’a Merkez Nakli

Merkez nakli işlemleri  mersis üzerinden başvuru yapıldıktan  sonra aşağıdaki belgeler ve mersis talep numamaranız ile hizmet birimlerimizden birine(kadıköy-perpa ve giyimkent) başvuru  yapılması gerekmektedir,

1.    Dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede; şirketin ünvanı sermayesi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2.    Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde;

3.Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli,  ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (1 nüsha)

4.Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde, ek olarak Bakanlık izin yazısı aslı ve Bakanlık onaylı tadil metni (1 nüsha)

5.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6.    Hazirun cetveli aslı

7.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge

8.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme  değişiklikleri ve son Yönetim Kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

9.    Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi

10.    Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

11.    Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu (2 nüsha)

 

Kaynak: İTO