5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu Vergi Danışmanlığı

5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu Vergi Danışmanlığı Hizmeti

 

Ar-Ge Vergi Avantaj Tablosu

Ar-Ge İndirimi Ar-Ge ile ilgili harcamalarınızın %100’ü olarak Ar-Ge indirimi yani

Kurumlar Vergisi Matrahından indirim olarak uygulanacaktır.

Ar-Ge İndiriminin Devri AR-GE yapılan şirket karda değilse indirim hakkı kaybolmaz,

bir sonraki YDO (yeniden değerleme oranında) arttırılarak devreder.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki AR-GE ve destek personeline ödenen ücretlerin üzerinden hesaplanan gelir vergisinin;

Doktoralı olanların %95’i, Yüksek Lisanslı olanların % 90’ı -Diğerlerinin %80’i gelir vergisinden istisnadır.

Sigorta Primi Desteği
(İşveren Hissesi)
AR-GE projelerinde yer alan AR-GE personelinin yüzde onu kadar destek personelinin

sigorta primi işveren hissesinin yarısı,

her bir çalışan için 2023 yılına kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.

Damga Vergisi Teşviki / İstisnası 5746 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü AR-GE ve yenilik faaliyeti ile ilgili düzenlenen
kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.
Ücretlerde Damga Vergisi Teşviki Ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar
damga vergisinden istisnadır.
Geçerlilik Süresi 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir.

 

Diğer Konular

 • Sermaye destekleri, vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmaz.
 • Hibe şeklindeki parasal destekler;5746 sayılı Kanun’a göre, özel bir hesapta izlenir ve vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmaz. Fon beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında kullanılamaz.
 • Kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen Ar-Ge indirimi tutarı;5746 sayılı Kanun’a göre, yeniden değerleme oranında artırılarak sonraki dönemlere devredilir.
 • Ar-Ge harcamalarının giderleştirilmesi; Harcamalar aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilir. Projenin tamamlanmasına imkan kalmaması veya projenin başarısız olması halinde, aktifleştirilmiş tutarlar doğrudan gider yazılır.

Teşvikten Yararlanmaya Başlama Tarihi
Destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren teşvikten yararlanılır.

Teşvikten Nasıl Yararlanılır?
Hazırladığınız proje kabul olup, kurum ile anlaşma imzaladıktan sonra; sözleşme, karar yazısı ve kabul olan projeniz ile SGK ve vergi dairesine başvurarak teşvikten hemen yararlanabilmektesiniz.

Ar-Ge ve Yenilik Harcamaları

 • İlk madde ve malzeme giderleri
 • Amortismanlar
 • Personel giderleri
 • Genel giderler
 • Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
 • Vergi, resim ve harçlar

İstisna Tutarının Hesaplanması

 • Teşvik, personelin Ar-Ge faaliyetleri kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri ücretleriyle sınırlıdır.
 • Kısmi çalışmada ise Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayrılan zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınarak bulunan ücret istisna kapsamındadır.
 • Kısmi çalışan personelin hafta tatili ve yıllık ücretli izin dönemlerine isabet eden ücretler istisna dışıdır.

İstisna Tutarının Hesaplanması

a. Brüt ücret tutarı
3.000,00 TL
b. Vergiye tabi ücret matrahı (a-(%15.a))
2.550,00 TL
c. Hesaplanan gelir vergisi (b%15)
382,50 TL
d. Mahsup edilecek AGİ
54,68 TL
e. Mahsup sonrası kalan tutar (c-d)
327,82 TL
f. Terkin edilecek tutar (d%80)
262,25 TL
g. Vergi dairesine ödenecek tutar TL (e-f)
65,57 TL

Ar-Ge İndiriminden Yararlanma Prosedürü

1)Başvuru değerlendirmesi, başvuru yapılan kamu kurum veya kuruluşun kendi mevzuatına göre yapılır.

2)Uluslararası Ar-Ge işbirliği programlarınca desteklenen Ar-Ge projelerinin teşvik unsurlarından yararlanabilmesi için;

 • Uluslararası programa yapılan proje başvurusu,
 • Başvurulan programa ait bilgiler,
 • Destek yazısı veya sözleşmesi,
 • Teşvikten yararlanacak işletmenin projedeki katkısını içeren bilgiler, TÜBİTAK’ın incelemesine sunulur.

3)Projelerin sona ermesi veya verilen desteğin son bulması halinde, Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyeti bitmiş sayılır ve bu tarihten itibaren destek ve teşvik unsurlarından yararlanılamaz.