ERA PerMed 2022 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA PerMed (ERA-NET on Personalized Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanmasını, mükemmeliyetin teşvik edilmesini ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasını amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir.

Çağrının genel amacı, hastalığın ve hastalığın ilerlemesinin önlenmesi için kişiye özel stratejilerin üç farklı düzeyde geliştirilmesidir:

i) insidans (risk altındaki, nüfustaki hastalığı yeni edinenlerin yani yeni olguların sayısı) oranını azaltan koruyucu önlemler (birincil koruma),

ii) semptomlar gelişmeden önce koruyucu tedavinin etkinliğini artırmak için hastalığın erken teşhisi (ikincil koruma) ve

iii) hastalığın tekrarını önleyen ve/veya hastaların bakımını ve yaşam kalitesini arttıran müdahaleler (üçüncül koruma).

ERA PerMed 2022 çağrısı kapsamında Kişiselleştirilmiş Tıp ile ilgili aşağıda belirtilen 3 araştırma alanında Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir:

  • Araştırma Alanı 1: Temel Araştırmadan Kliniğe Translasyonel Araştırmalar

Modül 1A: Pre-klinik Araştırmalar
Modül 1B: Klinik Araştırmalar

 

  • Araştırma Alanı 2:  Veri ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

Modül 2A: Veri ve BİT Teknolojilerinin Etkinleştirilmesi
Modül 2B: Veri ve BİT Teknolojilerinin Sağlık Hizmetlerine Yönelik Uygulamaları

 

  • Araştırma Alanı 3: Sağlık Hizmetlerinde Etkin ve Güvenilir Uygulamalar

Modül 3A: Sağlık Ekonomisi Araştırmaları ve Uygulama Desteği
Modül 3B: Etik, Yasal ve Sosyal Bakış Açısı

 

ÖNEMLİ: 

  • Proje başvurusunda üç araştırma alanının kombine edilmesi zorunlu
  • Proje başvurusunda seçilecek modül opsiyonel olup, başvurunun her bir araştırma alanından en az bir modülü kapsaması zorunludur.

 

  1. aşama önerilerin sunulması için son tarih: 17.02.2022
  2. aşama önerilerin sunulması için son tarih: 14.06.2022

 

Örnek Bazı Proje Fikirleri: