Yatırım Teşvik Belgesi Desteğinde Mevzuat Değişikliği

21 Ağustos 2020 Tarihli ve 31220 Sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846) yayımlandı.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklikler ile ilgili özet başlıkları aşağıda bilginize sunarız:

 

 1. Stratejik yatırımlar” başlıklı 8 inci maddesinde,

(EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları bu madde kapsamında değerlendirilmez.”)

 

 1. Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesinde,

(“Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.)

Yürürlükten kaldırılan fıkra:

“(8) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendine istinaden düzenlenen et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında, yatırımcının yurtdışında bulunan besi çiftliklerinden temin edilmek kaydıyla yıllık yurtiçinde fiili olarak yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısının (asgari 10.000) azami yüzde ellisi oranında besi hayvanının, yurtiçindeki işletmenin işletmeye geçiş tarihinden itibaren on yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti sağlanarak yılda bir kez olmak üzere ithaline izin verilebilir (Bu oran, yurtdışında besi çiftliği bulunmayan aynı mahiyetteki yatırımlara yönelik teşvik belgeleri kapsamında azami yüzde yirmibeş olarak uygulanır).”

 

 1. “Faiz veya kâr payı desteği” başlıklı 11 inci maddesinde,

(entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik faiz veya kâr payı desteği uygulamasına son verilmiştir.)

( Dördüncü fıkrasında yer alan “birmilyon Türk Lirasını” ibaresi “birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre, faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında 1.800.000  Türk Lirasına yükseltilmişti)

 

 1. “Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 12 nci maddesinde,

 

(Yeni eklenen fıkra:“Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.

-Bölgelere göre aşağıda belirtilen oranlar; Sabit Yatırım Tutarı: 1. Bölge = %10 , 2.Bölge = %15, 3.Bölge=%20, 4. Bölge=%25, 5.Bölge=%35

-Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği miktarının 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabit yatırım tutarının % 15‘i geçemeyeceğine ilişkin oran, yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanabilecektir. Yatırıma Katkı Oranı: 1. Bölge = %15 , 2.Bölge = %20, 3.Bölge=%25, 4. Bölge=%30, 5.Bölge=%40, 6.Bölge=%50

– Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı %90 ve yatırıma katkı oranı %50’dir.”Sabit Yatırım Tutarına Oranı: 1. Bölge = %17,5 , 2.Bölge = %25, 3.Bölge=%32,5, 4. Bölge=%40, 5.Bölge=%55

 

 1. “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinde,

 

 • Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları,
 • Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç),
 • Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları

 

öncelikli yatırım konularından çıkarılmıştır.

 

 • Demiryolu yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları,
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar,
 • Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları

öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

 

 1. “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18 inci maddesinde,

“Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna “Bu kapsamda desteklenen yatırımlar için beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.” cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Bu fıkra kapsamında” ibaresi “Bu kapsamda” olarak değiştirilerek aynı fıkranın sonuna “Ancak, İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.” cümle eklenmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten Kaldırılan Fıkra :

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır. İkinci fıkra hükümleri, bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda uygulanmaz.

 

 1. “Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24 üncü maddesinde,

Yeni düzenleme: Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, Bakanlık İl Müdürlükleri, sanayi odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.

 

 1. Diğer desteklerden yararlanma” başlıklı 29 uncu maddesinde,

Yeni Düzenleme : Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanan veya yararlanacak olan yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.  Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”

Değişiklikler gerçekleştirilmiştir.