TÜBİTAK 2020 Yılı 2. Dönem Çağrısı Kapsamında, Sağlık Alanına Yönelik Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları

Sağlıkta Dijital Teknolojiler

E-Sağlık Uygulamaları:

Yerli olarak geliştirilmiş sensör (biyosensör ve medikal sensör), sensör tabanlı cihaz ve sistemlerin kullanıldığı, koruyucu ve
önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 5-8 Arasındaki Yenilik Projeleri
desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Hayati sağlık parametrelerinin takibi (uyku, epilepsi, kalp ve benzeri), kaydedilmesi, kablosuz biçimde aktarılması ve dijital
ortama (telefon, tablet, bilgisayar ve benzeri) aktarılması
• Giyilebilir teknolojiler, taşınabilirliği arttırıcı sensör ve cihazlar, koruyucu kişisel-gerçek zamanlı in vivo ölçüm sistemleri,
• Toplanan verilerin kablosuz haberleşme ile güvenli aktarımı
• Gerçek zamanlı veri takibi ve müdahale, uzaktan erişimli acil durum tedavi modülleri, kablosuz izleme sistemleri
• Yaygın platformlarda çalışabilen e-sağlık yazılımları
• Tele radyoloji, tele-rehabilitasyon
• Koruyu ve önleyici sağlık hizmetlerinin ve kişiye özel tıbbi takip sistemlerinin geliştirilmesine yönelik sistemler

Çağrı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yeni Ekonomik Plan”, 10. Kalkınma Planı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Çalışma Grubu Raporu ve küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir.

 

BİT Tabanlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar

Nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi ileri bilgi ve iletişim teknolojileri ile katma değeri
yükseltilmiş tıbbi cihazların geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Yenilik
Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Tıbbi bilgi sistemleri, kablosuz sistemler, bilgisayar destekli tanı sistemleri (görüntüleme cihazları hariç),
cihaz ağları ve sistemleri
• İmplant mikroçipler: RFID ve EPR implant çipler
• Sanal gerçeklik sistemleri ve 3 boyutlu eğitim ve tedavi simulatörleri
• Ağ tabanlı cihazlar: cep tipi ultrason cihazı vb.
**Çağrı, 10. Kalkınma Planı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Çalışma Grubu Raporu’nda belirtilen teknolojik
ihtiyaçlar temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir.

 

Sağlıkta Büyük Veri ve Veri Analitiği

Tanı, tedavi ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere büyük veri analitiği yazılımlarının ve sistemlerinin geliştirilmesine
yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 5-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Entegre elektronik sağlık kayıtları, veritabanları, veri madenciliği sistemleri, veri toplama ve veri transfer sistemleri
• Tıp hekimlerinin ve yazılım mühendislerinin birlikte geliştireceği; hasta verileri (kişisel, tıbbi görüntü, labortauvar sonuçları,
elektronik kayıtlar vb) ve hastalığı (türü, görülme sıklığı ve diğer ilgili parametreler) analiz eden yazılımlar
• Sağlık araştırmalarının verilerinin birarada değerlendirilmesine imkan tanıyan sistemler ve biyoistatistik yazılımları
• Sağlık verilerinin korunmasına yönelik veri güvenliği ve siber güvenlik sistemleri
**Çağrı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yeni Ekonomik Plan” ve küresel eğilimler temel alınarak
hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir.

 

Nöroteknoloji ve İnsan Beyni

İnsan beyninin işleyişinin anlaşılması ile bilgi ve iletişim teknoloji tabanlı uygulamaların geliştirilmesine yönelik
Teknolojik Hazırlık Seviyesi 1-4 Arasındaki Temel/Uygulamalı Araştırma Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Nörodejeneratif hastalıklar için bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı yenilikçi tedaviler
• İnsan beyni ile etkileşime girebilen robotik teknolojileri
• Beynin işleyişini anlamaya yönelik simülasyonlar
• Bilişsel işlevlere yönelik modeller, simülasyonlar
**Çağrı, küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Araştırma Merkezleri, Üniversiteler

Sağlıkta Yapay Zekâ Teknolojileri

Yapay zekâ tabanlı teknolojilerin sağlık sektöründe kullanılmasına yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8
Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri destelenecektir.

• Kişiye özel yapay zekâ tabanlı sağlık durumu, acil durum ve benzeri konularda uyarı sistemleri
• Tedavinin sonucunu tahmin edebilen, elde edilen (radyolojik) görüntüleri yorumlayabilen, yapay zekâ tabanlı
tanı sistemleri
• Kişiye özel erken risk tahminleri, koruyucu ve önleyici sağlık sistemlerine yönelik yapay zekâ yazılımları
• Hastane ortamında ve hizmetlerinde yapay zekâ sistemlerinin kullanılması
**Çağrı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yeni Ekonomik Plan” ve küresel eğilimler temel
alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.

– İlaç

Kan ve Kan Ürünleri:

Serum, kan/kan ürünlerinin ve ürün elde etme sürecinde kullanılacak yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine yönelik
Teknolojik Hazırlık Seviyesi 1-5 Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Hematopoetik hormon/faktör, plazma ve kan ürünlerinin rekombinant ve benzeri teknolojiler ile üretilmesi
• Plazmadan ayrıştırılarak saflaştırılmış olan çeşitli pıhtılaşma faktörlerinin, albümin, immünoglobulin ile fibrin
yapıştırıcılar ve benzeri ürünlerin elde edilmesi
• Evrensel (Universal) kan ürünleri ve yapay kan
**Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Girdi Tedarik Stratejisi 2017-2019” kapsamında yerli olarak
geliştirilmesi hedeflenen ürünler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir.

Yenilikçi/Referans İlaçlar: Yeni Molekül Keşfi

Yerli ve milli ilaç geliştirilmesi amacıyla özgün moleküllerin bulunması, laboratuvarda aktivitelerinin tayini ile
katma değeri yüksek yeni moleküllerin elde edilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 1-4 Arasındaki
Temel/Uygulamalı Araştırma Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• İlaç olma potansiyeline sahip yeni etken maddelerin tasarlanması ve sentezlenmesi
• Kanser, Alzheimer hastalığı ve bağışıklık sistemindeki hastalıkların tedavisine yönelik özgün moleküllerin
tasarımı ve keşfi
• Mevcut molekülün farklı endikasyonlarda yeniden konumlandırılması (repositioning)
**Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye İlaç Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı
2015-2018” ve 10. Kalkınma Planı “Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı” kapsamında belirtilen
teknolojik ihtiyaçlar ile küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir.

Kanser ve Otoimmün Hastalıklar için Kontrollü/Hedefe Yönelik İlaç Taşıyıcı Sistemler

Ülkemizdeki en yaygın görülen kanser ve otoimmün hastalıklara yönelik güdümlü olarak vücutta hedef
bölgelere yönlendirilebilen mikro/nanotaşıyıcı – biyomolekül konjüge sistemlerin geliştirilmesine yönelik
Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-6 Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Hedef biyoajanların (biyolojik ilaç, uygun belirteç saptanması, teşhis veya tedavi için antikor, biyomoleküllerin
üretimi ve belirlenmesi gibi) tasarımı ve kullanımında moleküler biyoloji ile diğer disiplinlerin ortak yapacağı
çalışmalar
**Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye İlaç Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı
2015-2018” ve 10. Kalkınma Planı “Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı” kapsamında belirtilen
teknolojik ihtiyaçlar ile küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir.

 

Biyoteknolojik ve Biyobenzer İlaçlar

Öncelikle patent süresi biten ve ülkemizde yerli olarak üretilmeyen, pazar potansiyeli yüksek ilaçların biyobenzerlerinin ve
özgün biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 1-6 Arasındaki Temel/Uygulamalı
Araştırma Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Biyoteknolojik yöntemler ile terapötik proteinler geliştirilmesi
• Saflaştırılmış biyobenzer etkin madde: Biyolojik, fiziksel, kimyasal ve immünolojik özellikleri orijinal biyofarmasötikle benzer
olan ve uluslararası regülasyonlara (FDA, EMEA, EP, USP, vb.) uygun saflıkta saflaştırılmış proteinler
• Biyobenzer ürünün farmasötik olarak kullanılabilir formu: EMEA/FDA veya ilgili farmakopelerde gerekli görülen analizleri
gerçekleştirebilecek özellik ve kapasitede, referansla biyobenzer olması
**Çağrı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye İlaç Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018”
kapsamında yerli olarak geliştirilmesi hedeflenen ürünler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir.

 

-Biyomedikal Ekipman Teknolojileri

Yenilikçi İmplantlar

Çok işlevli, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünü implantların ve malzemelerin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 3-6
Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Akıllı implantlar: Sinyal üretebilen ve iletebilen, kontrollü ilaç salgılayabilen ve benzeri özelliklere sahip
• Fonksiyonel implantlar: ICD (Implantable cardioverter-defibrillator), implant çip tasarımı, gömülü tasarım, implante edilebilir sensörler,
biyosinyal toplama ve işleme
• Beyin implantları: Nöro çipler, beyin-bilgisayar-bulut arayüzleri
• İmplante edilebilir destek sistemleri : insülin sistemleri, minyatürizasyon ve benzeri
• Ülkemizde yaygın olarak görülen dejeneratif omuz, dirsek, diz, kalça ve omurga eklem hastalıkları ile tümör, enfeksiyon ve diğer patolojilerin
neden olduğu geniş sert doku defektlerinin tedavilerine yönelik yeni nesil, kontrollü ilaç salımlı implantların geliştirilmesi
• Ülkemizde yaygın olarak görülen kalp ve damar hastalıklarının tedavilerine yönelik yüksek kalitede yeni nesil, kontrollü ilaç salımlı implant ve
damar greftlerinin geliştirilmesi
• Ülkemizde çeşitli nedenlerle yaygın olarak görülen diş ve çene eklemi hastalıklarının tedavilerine yönelik yeni nesil, kontrollü ilaç salımlı
implantlar ile dolgu malzemeleri ve yapıştırıcıların geliştirilmesi
• Biyonik rehabilitasyon ve destek implantları
Aşağıdaki konulardaki projeler öncelikli olarak desteklenecektir:
o Kemik ve implant entegrasyonunu arttırıcı biyolojik yüzeyler
o Biyomalzemelerin kendini onarma mekanizmaları
o İthal implantların ülkemiz insanının anatomik yapısına uyumsuzluğuna yönelik çözümler
**Çağrı, 10. Kalkınma Planı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Çalışma Grubu Raporu’nda belirtilen teknolojik ihtiyaçlar ve küresel eğilimler temel
alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir.

Yeni Nesil Protez ve Ortez

Fonksiyon kaybına yönelik, nöro-masküler rehabilitasyonda kullanılacak cihaz, akıllı protez/ortez sistemlerinde aşağıdaki teknolojik kısıtlara çözüm
üretecek Teknolojik Hazırlık Seviyesi 5-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

• Ağırlık problemi, gürültü problemi, kısıtlı fonksiyon, yetersiz duyusal geri besleme, yavaş hareket, cilt reaksiyonu, soket uyumsuzluğu, sinir
elektrotlarının uyumsuzluğu, sinyal işleme ve sinir haberleşmesi eksikliği, güç kaynağı yetersizliği
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
1) Ülkemizde kullanımı çok olan ve ithal edilen ortopedik cihazlar ve protezler, ortopedik/kırıklara mahsus cihazlar, çiviler, plakalar, greftler, suni eklemler
2) Hareket sistemleri destek üniteleri , dış iskelet (ekzoskeleton) robotları: Mevcuda göre daha hafif, daha güçlü, daha güvenli, daha esnek, hareket kabiliyeti
mevcuttan yüksek, daha uyumlu (compliant)
3) Robotik ekstremiteler (akıllı malzemelerden üretilmiş, hafifleştirilmiş ortezler): El ve kolun bütün fonksiyonlarını %80 düzeyinde yapabilen, mevcuda göre daha
hafif
4) Daha hafif, anti mikrobiyal, kemikle entegre olabilen ve benzeri özelliklere sahip protez/ortez malzemeleri
5) Beyin-bilgisayar arayüzü ile protez/ortezler: EEG ve diger biyofiziksel/fizyolojik islev sinyalleri alabilen; serbest, gürültülü ortamda anlamlı ve sürekli sinyal
alabilen mevcuda göre daha çok sayıda anlamlı ve tutarlı konut üretebilen
6) Miyo-Elektronik Protezler: Canlı kaslardan kayıp fonksiyonları karşılayacak seviyede mevcuda göre daha fazla işaret ve komut alabilen
7) Sinir Uyarılı Protezler: Sinir sistemine doğrudan entegre edilebilen (perifer ve merkezi) kronik protezlerin geliştirilmesi
8) Sinir Yongası: Sinir ucuna takılan vücut içinden enerji hasat eden biyo uyumlu mikro devrelerin geliştirilmesi (güçlendirici, filtreleme, sinyal işleme, kablosuz
haberleşme özellikleri)
9) Cilt Altı Sinir Elektrotları: Mikro, nano boyutta sinir lifleri ile bağlantı kurabilen, Yüksek hassasiyetli, biyouyumlu
10) Sensör Geri Beslemeli Kontrol ve Yazılımlar: Kuvvet, basınç, sıcaklık, nem, sertlik, titreşim ölçümü, yüksek dokunma duyusu
11) Yüksek Verimli Eyleyiciler: Mevcuda göre daha yüksek hareket çözünürlüklü, daha fazla hareket kabiliyeti, kuvvet aktarımlı, daha yüksek hız ve güç
**Çağrı, Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2020) ve 10. Kalkınma Planı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Çalışma
Grubu Raporu’nda belirtilen teknolojik ihtiyaçlar temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör (Ortak olarak Araştırma Merkezleri, Üniversiteler yer alabilir.)
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri beklenmektedir.

Yenilikçi Tıbbi Görüntüleme Sistemler

Tanı ve/veya tedavi amaçlı tıbbi görüntüleme sistemleri/yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 5-8
Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Ultrason cihazları
• Biyomedikal görüntüleme fantomları
• Alfa, beta, gama ışınlı tıbbi cihazlar; X ışın tüpler ve jeneratörler, detektörler, transdüserler
• Bilgisayarlı tomografi, dijital mamografi cihazları
• Hücresel ve moleküler düzeyde görüntüleme sistemleri
• Ultra hızlı tarama cihazları
• Cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere görüntü işleme ve tarama sistemleri, halografik görüntüleme
• Görüntü analiz, modelleme ve görselleştirme yöntemleri
• Fonksiyonel ve anatomik teşhis ve tedavi amaçlı diğer tıbbi görüntüleme sistemleri
• Mikrodalga Görüntüleme Sistemleri
• İyonize tabanlı görüntülemeyi minimize edecek yeni nesil cihaz tasarımları
**Çağrı, Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2020) ve 10. Kalkınma Planı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi
Malzeme Çalışma Grubu Raporu’nda belirtilen teknolojik ihtiyaçlar temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir

Robotik Cerrahi Teknolojileri

Biyomedikal robotik sistemlerinin (parenteral tedavi robotları, cerrahi robotları vb.) geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık
Seviyesi 3-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Paralel/Çok Eksenli Robot Sistemleri Geliştirilmesi
• Haptik özellikli, dokunma geri bildirimli, çok eksenli el kumandası
• Uzaktan Cerrahi Amaçlı Haberleşme Modül ve Protokollerinin Geliştirilmesi: Bilgi çeşidi ve kalitesinde mevcuda nazaran
iyileşme, birbirini destekleyici çok sayıda haberleşme mecrasından yararlanma, hata önleyici güvenli protokollerin varlığı
• Cerrahi / Anatomi / Biyofizik / Fizyoloji Simülatörleri: Çoklu parametreleri interaktif uygulayabilecek simülatörler, hasta
modeli (fantom, manken), yapay zekâ özelliği
• Paralel/Çok Eksenli Robot Sistemleri Geliştirilmesi: 1 mm’den daha doğru konumlandırılabilen, uygulama alanına göre mili
veya mikro ölçekte hareket kabiliyetine sahip, gerekli cerrahi ve görüntü cihazlarını taşıyabilecek güçte; yüksek hareket
çözünürlüğüne sahip; konum, ivme, hız, vb parametrelerin ölçüldüğü; aktif titreşim kontrollü
• Robotik cerrahiye uygun bipolar ve monopolar elektro cerrahi modülleri, lazer kesiciler, ses, iyonlaştırıcı kaynaklar
**Çağrı, 10. Kalkınma Planı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Çalışma Grubu Raporu’nda belirtilen teknolojik ihtiyaçlar ve küresel
eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir

Kişiselleştirilmiş Tıp: Tanı, Teşhis ve İzleme Teknolojileri

Kişinin fenotip ve genotip özellikleri doğrultusunda kişiye özel koruyucu ve önleyici tıp uygulamaları ile tedavi
stratejileri oluşturulmasına yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve
Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Omik Teknolojiler: Genomik, Proteomik, Metabolomik yöntemler kullanılarak kişiye özel tıp uygulamaları
• Kök hücre ve kişiye özel hücresel tedaviler
• Kişisel tıp uygulamalarına yönelik yenilikçi teknolojiler (Örneğin: yeni nesil dizileme-next generation
sequencing-NGS gibi)
**Çağrı, “10. Kalkınma Planı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Çalışma Grubu Raporu” ve küresel eğilimler temel
alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir.

Yenilikçi Tıbbi Sarf Malzemeleri

Sağlık sektöründe kullanılan ve ülkemizde yerli üretimi olmayan geleneksel sarf malzemelerini nanoteknoloji,
biyoteknoloji, doku mühendisliği, teknik tekstil gibi yeni teknolojiler ile birleştirerek katma değerini yükselten
Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Nanoteknoloji içeren amaçları farklılaştırılmış, hastalarda kullanılan iyileştirici özellikte olan malzemeler
(bandaj, yara bantları, jeller, göz içi lens, vb.)
• Fonksiyonel ve/veya akıllı malzemeler (polimerik vidalı plakalar, termal ameliyat iplikleri, embolizasyon
malzemeleri vb)
**Çağrı, “10. Kalkınma Planı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Çalışma Grubu Raporu” ve küresel eğilimler temel
alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, ortak olarak Araştırma Merkezleri yer alabilir.

 

Rejeneratif Tıp ve Yapay Doku/Organ

Doku rejenerasyonunu hedefleyen biyomalzemelerin, doku mühendisliği ürünlerinin ve yapay doku/organların geliştirilmesine yönelik Teknolojik
Hazırlık Seviyesi 3-6 Arasındaki Teknoloji Geliştirme Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• İnsan dokusu ve organ rejenerasyonu teknolojileri; doku çipleri
• Hücre dışı matriks (ECM) işleme teknolojisi ile tüm doku ya da organ iyileşmesi ve ECM yapıları için hedef biyomalzemenin hücre ve hücre
bileşenlerinden etkin/standart ayrıştırma yöntemleri
• Hücrelerinden arındırılmış (deselülerizasyon) yüksek oranda biyoaktif ve rejeneratif özellikteki doku ve organ platformları
• Kardiyovasküler uygulamalar için rejeneratif biyomalzemeler
• Deri uygulamalarına yönelik biyomalzemeler
• Sentetik Biyoloji Yöntemleri kullanılarak geliştirilen biyomalzemeler
• Yeniden modellemeyi (remodelling) etkin olarak temin edecek düzeyde iyileştirme yeteneğine sahip biyomalzemeler
*Çağrı TÜBİTAK bünyesinde gerçekleştirilen analiz çalışmaları ve küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir.

– Aşı

Yerli Aşı ve İmmünolojik Ürünler

Ülkemizde sık kullanılan ancak yerli üretimi olmayan, milli güvenlik açısından kritik aşıların ve immünolojik ürünlerin
geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasındaki Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri destek
verilecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Ülkemizde en yaygın görülen viral hastalıklara karşı koruyucu ve güvenilir aşıların geliştirilmesi
• Ülkemizde en yaygın görülen bakteriyel patojenlere ve parazitlerine karşı aşı ve immünolojik ürün tasarımı
• Ülkemiz ihtiyaçlarına uygun diğer immünolojik ürünler
• Sentetik Biyoloji Yöntemleri kullanılarak geliştirilen aşı ürünleri
*Çağrı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Girdi Tedarik Stratejisi 2017-2019,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “İleri Teknolojiye Geçiş Programı” kapsamında yerli olarak geliştirilmesi
hedeflenen ürünler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Kamu veya Özel Sektör Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Özel Sektör Ortaklı Akademik Projeler beklenmektedir

-Tanıbilim/Tanı Kitleri

Yerli Tanı Kitler

Ülkemizde sık kullanılan ve ithal edilen tanı kitlerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 6-8 Arasındaki
Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

• Genomik, proteomik ve metabolomik tabanlı markörlerin (enfeksiyon hastalıkları, doğum öncesi ve sonrası tarama ve
tanı, genetik hastalıklar dahil) tespiti ve mevcut/yeni markörler ile tanı kitlerinin/cihazları
• Biyokimya, hormon, metabolizma, seroloji ve mikrobiyoloji alanlarında tanı kitleri, cihazlar, yazılımlar ve referans
materyaller
• Histopatoloji, sitoloji ve akış sitometri kitleri, bu alana hizmet eden cihazlar ile hematoloji kitleri ve cihazları, bunlara ait
yazılımlar ve tüm bu kalemlere ait referans materyaller
*Çağrı, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan “Türkiye Tıbbi Cihaz Stratejisi ve Eylem
Planı 2016-2020” kapsamında yerli olarak geliştirilmesi hedeflenen ürünler temel alınarak hazırlanmıştır.

Öncelikli Hedef Kitle:

Özel Sektör, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
Tercihen Akademi Ortaklı Özel Sektör Projeleri veya Özel Sektör Ortaklı Akademi Projeleri beklenmektedir.