Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi (2020 Çağrısı Mevzuat Değişikliği)

teknojiodakliSanayiHamlesi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi

  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değişiklikler gerçekleştirilmiştir.Programa başvuru gerçekleştirecek kuruluşlar için önem arz edecek bazı değişiklikler şu şekildedir:

 • Tebliğin 10. maddesine “Başvuru kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesi hedeflenebilir. Bu ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunludur.” ifadesi eklenmiştir.
 • maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Projeye ilişkin incelemeyi yapan bağımsız danışmanlık firmasının genel görüş ve   değerlendirmelerini içeren sonuç,”

“(5) KOBİ vasfı taşıyan yatırımcı firmalar için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti, ilgili mevzuatta öngörülen usullere göre karşılama oranı nispetince KOSGEB tarafından karşılanır. Büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sunulan ve Komite tarafından TÜBİTAK AR-GE süreci desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti AR-GE süreci desteklerinin fiilen sağlanmaya başlamasını müteakiben ilgili mevzuatta belirlenen limitler dâhilinde TÜBİTAK tarafından karşılanır. Büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sunulan ve TÜBİTAK AR-GE süreci desteklerinden yararlandırılmayan projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti karşılanmaz.”

 1. maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(7) Bu maddede belirtilen inceleme ve değerlendirmeler neticesinde hazırlanan raporlar, proje komisyonları tarafından Komite değerlendirmesine sunulur. Komite, başvuruda bulunulan projelerin;

 1. Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme,
 2. Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,
 3. Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,

ç) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,

 1.  Yüksek katma değerli olma,
 2.  Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme,
 3.  Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,
 4.  Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme,

ğ) Yenilikçi ve AR-GE’ye dayalı yatırım olma,

 1. Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma,

ı) Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım sağlıyor olma,

 1.  Yatırım ve işletme dönemi faaliyetlerini sınırlı oranda dış finansman ve devlet desteği ile yürütebilecek mali yeterliliğe sahip bir firma tarafından, yüksek özkaynak finansman oranı ile gerçekleştirilecek olma,
 2. j) Proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından desteklenmiş ve ulaşılabilir, yeterli ve gelişen pazar potansiyeline sahip ürünlerin üretilmesine yönelik olma, niteliklerini dikkate alarak Program Portalında yayınlanan proje değerlendirme formu üzerinden puanlama yapar. Komite, bu değerlendirmede 70 ve üzerinde puan alan projeler arasında stratejik öncelikler, pazar rekabet koşulları, çağrı destek bütçesi gibi kısıtlar ve kriterlere göre önceliklendirme yapmak suretiyle desteklenecek projeleri belirler.”
 3. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortaklarının program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması” ibaresi eklenmiştir.
 4. maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Konu ile ilgili Bakanlığın resmi sitesi için tıklayın

“Yetkilendirilmesi yeni yapılan kişilerin program sürecinde kesin başvuru işlemlerine devam edebilmeleri için ön başvuru süresinin bitimini müteakiben en geç 15 gün içerisinde ıslak imzalı belgelerin aslının Bakanlığa posta yoluyla ulaştırılması gerekir.”

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için hemen uzmanlarımızla iletişime geçin.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Resmi gazeteye ulaşmak için linki tıklayın

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 1100’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?