Horizon 2020 Proje Çağrısı

Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund çağrısı açılmıştır!

CSP (Concentrated Solar Power) ERANET COFUND projesi Ufuk2020 Enerji Alanı’nda desteklenen bir projedir. Projenin amacı CSP teknolojisinin araştırma ve ticarileşme faaliyetleri arasındaki boşluğun doldurulması için AB’nin ortak hareket etmesinin sağlanmasıdır. Böylelikle, CSP teknolojisinin orta vadede Avrupa’nın yenilenebilir elektrik üretiminde önemli bir rol oynamasının sağlanması hedeflenmektedir.

 

Çağrı, TÜBİTAK’ın da içinde yer aldığı İspanya, Almanya, Belçika, Yunanistan, İsviçre, İtalya, İsrail ve Portekiz’den 11 fonlayıcı kuruluş katılım sağlamaktadır. Oluşturulacak konsorsiyumların çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kuruluştan ortaklardan oluşması gerekmektedir.

 

Çağrı aşağıda belirtilen konulara destek sağlanacaktır.

 • Gelişmiş merkezi alıcılı erimiş tuz teknolojisi
 • Silikon yakıtlı parabolik toplayıcılar
 • Yeni nesil merkezi alıcılı güç tesisleri
 • Açık volümetrik hava alıcısı
 • Gelişmiş termal enerji depolama
 • Gelişmiş lineer fresnel teknolojisi
 • Erimiş tuzlu parabolik toplayıcılar
 • Çok kuleli ışın sistemi

 

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

 

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları:

Proje süresi, çağrı metninde daha kısıtlayıcı bir ifade olmadığı sürece en fazla 36 ay olarak

seçilebilir.

 • Bir projede TÜBİTAK’tan talep edilen toplam katkı tutarı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) dâhil 5.000.000 TL’yi geçemez.
 • Bir projede yer alan Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları veya bunlar tarafından oluşturulan konsorsiyumlar PTİ ve kurum hissesi hariç yürütücü kuruluş başına en fazla 720.000 TL ve toplamda en fazla 1.500.000 TL ile desteklenebilecektir.

 

Destek Oranı:

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları %100 destek oranı ile desteklenecektir.
 • Özel kuruluşlarda;
 1. a) Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60’ı,
 2. b) KOBİ’lerin bütçesinin %75’i,

olacak şekilde destek oranı uygulanır.

 

Desteklenen Gider Kalemleri:

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için desteklenebilecek giderler TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik ve Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar kapsamında sunulmuştur.

• Özel kuruluşların yapacakları başvurularda özel kuruluşların aşağıdaki harcama kalemleri desteklenebilecektir.
a) Personel giderleri (TÜBİTAK 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları hükümleri geçerlidir.)2
b) Yurt içi ve yurtdışı seyahat giderleri.
c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.
d) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.
e) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri.

 • Özel kuruluşların yapacakları başvurularda proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, teçhizat, kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler destek süresiyle orantılı olarak aylık % 2 oranı ile destek kapsamına alınır. Bu maliyete yönelik harcamaların kabul edilen harcama tutarları “maliyet x destek süresi(ay) x % 2” şeklinde belirlenir. “destek süresi (ay) x % 2” çarpımından bulunacak oranın alt sınırı % 40, üst sınır ise %72’dir. Destekleme sürecinde proje süresinin değişmesi bu oranın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Ancak alınması, yapılması veya yaptırılması zorunlu olan ve destek kapsamındaki faaliyetler için kullanıldıktan sonra, üzerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın faydalı ömrünün büyük bir bölümü rutin üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan bileşenlere ait giderler için kısmi destek alt sınırı %25’e indirilebilir.

Proje Ekibi

Proje ekibinde proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman, yardımcı personel ve bursiyer görev alabilir. Proje ekibinde yer alacak kişilerin TÜBİTAK – Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması gerekmektedir.

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

 • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır).
 • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
 • Kamu veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, yürütücünün (emekliler hariç) söz konusu kurum/kuruluşun kadrolu personeli olması gerekir.
 • Özel kuruluş proje yürütücüsünün ulusal son başvuru tarihinden önce en az altı ay süresince ilgili özel kuruluşta çalışıyor olması gerekir.
 • Proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personellerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı/yardımcı personel olarak görev alabilir.
 • Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar. Bir yürütücü kuruluş bünyesinde en fazla 10 araştırmacı görev alabilir.
 • Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.
 • Emekliler, projenin yürütüleceği kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından projede görev alabileceklerine dair yazılı onay verilmesi şartıyla PTİ veya herhangi bir ücret ödemesi yapılmaksızın, proje yürütücüsü olarak görev alabilirler.
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının (vakıf üniversiteleri dâhil) kadro ve pozisyonlarında bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir.
 • Bu çağrı kapsamında Türk proje ekibinde yurtdışı araştırmacı görevlendirilemez.
 • Proje kapsamında proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında tam veya kısmî zamanlı çalışacak, sonuç raporunda adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri yardımcı personel aşağıda belirtilen koşullarda görevlendirilebilir:
  • Yürütücü kuruluşun yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları olması durumda yardımcı personelin yeni istihdam edilmesi gerekmektedir.
  • Özel kuruluşlar mevcut personellerini yardımcı personel olarak görevlendirebilir ya da yeni yardımcı personel istihdam edebilirler.
  • Yardımcı personel, PBS üzerinde “Proje Personeli” olarak tanımlanmamaktadır. Yardımcı personele ilişkin talepler “Bütçe ve Gerekçesi” formu üzerinde yardımcı personelin projede yapacağı çalışma ile ilgili ayrıntılı bilgi sağlanarak iletilir.

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 1100’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi