2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Kapsamında Gerçekleştirilen Değişiklikler

2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararın 02/06/2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği değişiklikler aşağıda ifade edilmiştir:

   1)  Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteğinde Yapılan Değişiklikler

Eski Madde 8- (6)

2015/8 sayılı Karar’ın 1 no.lu ekinin “özel tanıtım giderleri” kısmında düzenlenen “defile / show / gala / özel sergi-gösterim / basın tanıtımı / kokteyl / seminer / konferans / gameshow / firma / ürün / hizmet / marka / platform lansmanı faaliyetleri” kapsamında, organizasyonda görevli kişilerin ulaşım ve konaklama giderleri hariç olmak üzere, organizasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli giderler yer alır.

Güncel Madde 8 -(6)

(6) 2015/8 sayılı Karar’ın 1 no.lu ekinin “özel tanıtım giderleri” kısmında düzenlenen “defile / show / gala / özel sergi-gösterim / basın tanıtımı / kokteyl / seminer / konferans / gameshow / firma / ürün / hizmet / marka / platform lansmanı faaliyetleri” kapsamında, organizasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli giderler yer alır.

    2)  Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik Değişiklikler

* Münhasıran Yurtdışına Yönelik Olarak Yurtiçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Yapılan Değişiklikler

Eski Madde 14-(3)..ç

Tanıtım/eğitim organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.),

Güncel Madde 14 – (3)..ç

Tanıtım/eğitim organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri vb.)

Eski Madde 14 – (6)

Yurtiçi tanıtım/eğitim etkinliği katılımcılarının organizasyonun başlangıç tarihinden 1 (bir) gün önceki ve bitiş tarihinden 1 (bir) gün sonraki ulaşım harcamaları desteklenir. Ulaşım tarihlerinin, söz konusu tarihlerden farklı olması ya da diğer katılımcılar ile aynı güzergâhı kullanmaması halinde, daha düşük tutarda olması şartıyla ilgili ülkeye ait destek kapsamındaki emsal ulaşım harcaması, katılımcının ulaşım harcaması olarak kabul edilerek desteklenir

Güncel Madde 14 – (6)

Yurtiçi tanıtım/eğitim etkinliği katılımcılarının organizasyonun başlangıç tarihinden en fazla 3 (üç) gün önceki ve bitiş tarihinden en fazla 3 (üç) gün sonraki ulaşım harcamaları desteklenir.

Eklenen Madde 14  – (7)

Ulaşım ve konaklama giderlerinin desteklenebilmesi için yararlanıcıların/katılımcıların onay verilen programın tamamına katılım sağlaması gerekir.

  3) Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

* Pazara Girişin Desteklenmesi Kapsamında Yapılan Değişiklikler

Çıkarılan Madde 15 – (4)

Katalog, afiş, broşür, el ilanı gibi basılı tanıtım malzemeleri ile eşantiyon malzemeleri ve tanıtım filminin müstakil olarak desteklenmesine ilişkin başvurular, malzeme/tanıtım filminin kullanıldığı etkinliğe ilişkin bilgi ve görsel örneklerin sunulması koşuluyla değerlendirilir. Yurtiçinden temin edilen tanıtım malzemelerinin yurtdışına gönderildiğinin gümrük beyannameleri (bedelsiz veya iz bedeli üzerinden düzenlenmesi gerekir), miktar bazında detaylı olarak düzenlenmiş kurye, kargo faturaları veya uygun mahiyete sahip belgeler ile tevsiki zorunludur. Destek kapsamındaki prodüksiyon harcamalarında, prodüksiyona konu materyalin Türkiye’de de kullanılması durumunda prodüksiyon giderlerine yönelik destek hesaplaması harcamanın %50’si üzerinden yapılır.

* Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Kapsamında Yapılan Değişiklikler

Eklenen Madde 18 –(9)

Desteğe konu bilgisayar oyununun/mobil uygulamanın yabancı dilin yanı sıra Türkçe sürümünün de olması durumunda geliştirme giderlerine yönelik destek hesaplaması harcamanın %50’si üzerinden yapılır.

 4) Yurtdışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik Destek Programı Kapsamında Yapılan Değişiklikler

*Bireysel Katılımların Desteklenmesinde Yapılan Değişiklikler

Eklenen Madde 31 – (6)

Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31B)’ne fuar/kongre/konferans /seminer/festival/film market eklenebilmesi için söz konusu organizasyonun;

  1. a) Konusu itibariyle sektörel nitelikli,
  2. b) Uluslararası (katılımcı/ziyaretçi) nitelikli,
  3. c) Stant ile katılım sağlanabilen,

ç) Önceki yıl/yıllardaki performansı değerlendirilebilen,

  1. d) Kurumsal bir internet sitesine sahip olması gerekir.

Eklenen Madde 31 – (7)

Altıncı fıkrada belirtilen nitelikleri haiz olmayan organizasyonlar “Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31B)”ne eklenmez. Organizasyonun niteliği ve kapsamı itibariyle listeye eklenmesinde Bakanlıkça fayda görülen fuarlar için altıncı fıkranın (ç) bendinde yer alan şart aranmayabilir.

Eklenen Madde 31 – (8)

“Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31B)”ne fuar ekleme taleplerinin fuarın başlangıcından en geç 1 (bir) ay önce Bakanlığa iletilmesi gerekir.

 5) Ek-1 Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesinde Yapılan Değişiklikler

Listedeki sektörlere aşağıdaki ülkeler eklenmiştir.

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ                       · Meksika

EĞİTİM SEKTÖRÜ                                          · Meksika

BİLİŞİM SEKTÖRÜ                                          · Hindistan,Meksika, Rusya

YAYINCILIK SEKTÖRÜ                                  · Hindistan, Rusya Federasyonu

LOJİSTİK SEKTÖRÜ                                        · Meksika

Listedeki sektörlerden aşağıdaki ülkeler çıkarılmıştır.

EĞİTİM SEKTÖRÜ                                          · Güney Kore

BİLİŞİM SEKTÖRÜ                                          · Beyaz Rusya, Cezayir, Mısır

 6) İş birliği Kuruluşlarına Yönelik Destek Programı Kapsamında Yapılan Değişiklikler

* Ticaret ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi

Eski Madde 21 – (7)

Ticaret ve alım heyeti yararlanıcılarının/katılımcılarının heyetin başlangıç tarihlerinden 1 (bir) gün önceki ve heyetin bitiş tarihinden 1 (bir) gün sonraki ulaşım harcamaları desteklenir. Yararlanıcıların/katılımcıların gidiş-dönüş tarihlerinin, söz konusu tarihlerden farklı olması ya da heyet ile aynı güzergahı kullanmamaları halinde, daha düşük tutarda olması şartıyla destek kapsamındaki emsal ulaşım harcaması, yararlanıcının/katılımcının ulaşım harcaması olarak kabul edilerek desteklenir.

Güncel Madde 21 – (7)

Ticaret heyeti yararlanıcılarının/iş birliği kuruluşlarının heyetin başlangıç tarihlerinden 1 (bir) gün önceki ve heyetin bitiş tarihinden 1 (bir) gün sonraki, alım heyeti katılımcılarının ise heyetin başlangıç tarihlerinden en fazla 3 (üç) gün önceki ve heyetin bitiş tarihinden en fazla 3 (üç) gün sonraki ulaşım harcamaları desteklenir. Ticaret heyeti kapsamındaki yararlanıcıların / iş birliği kuruluşlarının gidiş-dönüş tarihlerinin, söz konusu tarihlerden farklı olması ya da heyet ile aynı güzergahı kullanmamaları halinde, daha düşük tutarda olması şartıyla destek kapsamındaki emsal ulaşım harcaması, yararlanıcının/katılımcının ulaşım harcaması olarak kabul edilerek desteklenir.

Eklenen Madde 21 – (8)

Ulaşım ve konaklama giderlerinin desteklenebilmesi için yararlanıcıların/katılımcıların/iş birliği kuruluşlarının onay verilen programın tamamına katılım sağlaması gerekir.

* HİSER Projesi Desteği Kapsamında Yapılan Değişiklikler

Eski Madde 26 – (2)..g

Fuar katılımına ilişkin kayıt ücretleri,

Güncel Madde 26 – (2)..g

Fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi etkinliklere ilişkin kayıt ücretleri ve eşleştirme giderleri.

Eski Madde 26 – (6)

Yurtdışı ve yurtiçi pazarlama faaliyeti yararlanıcılarının/ katılımcılarının organizasyonun başlangıç tarihlerinden 1 (bir) gün önceki ve organizasyonun bitiş tarihinden 1 (bir) gün sonraki ulaşım harcamaları desteklenir. Yararlanıcıların/katılımcıların gidiş-dönüş tarihlerinin, söz konusu tarihlerden farklı olması ya da heyet ile aynı güzergahı kullanmamaları halinde, daha düşük tutarda olması şartıyla destek kapsamındaki emsal ulaşım harcaması, yararlanıcının/katılımcının ulaşım harcaması olarak kabul edilerek desteklenir.

Güncel Madde 26 – (6)

Yurtdışı pazarlama faaliyeti yararlanıcılarının faaliyetin başlangıç tarihlerinden 1 (bir) gün önceki ve faaliyetin bitiş tarihinden 1 (bir) gün sonraki, yurtiçi pazarlama faaliyeti katılımcılarının ise faaliyetin başlangıç tarihlerinden en fazla 3 (üç) gün önceki ve faaliyetin bitiş tarihinden en fazla 3 (üç) gün sonraki ulaşım harcamaları desteklenir. Yurtdışı pazarlama faaliyetleri kapsamındaki yararlanıcıların gidiş-dönüş tarihlerinin, söz konusu tarihlerden farklı olması ya da heyet ile aynı güzergahı kullanmamaları halinde, daha düşük tutarda olması şartıyla destek kapsamındaki emsal ulaşım harcaması, yararlanıcının/katılımcının ulaşım harcaması olarak kabul edilerek desteklenir.

Eklenen Madde 26 – (7)

Ulaşım ve konaklama giderlerinin desteklenebilmesi için yararlanıcıların/katılımcıların onay verilen programın tamamına katılım sağlaması gerekir.

* Diğer Faaliyetlerinin Desteklenmesi

* Rapor ve Yurt dışı Şirket Alımı, Reklam Tanıtım ve Pazarlama, Yurtiçi Tanıtım Ve Eğitim Faaliyetleri İle Yurt dışı Birimlerin Desteklenmesi Kapsamında Yapılan Değişiklikler

Eklenen Madde 29 – (3)

Sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren iş birliği kuruluşlarının reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderlerin desteklenebilmesi için iş birliği kuruluşunun programın başlangıç tarihinden en az 2 (iki) ay önce “Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri (EK8B)” ile birlikte incelemeci kuruluşa başvuru yapması gerekir. Ön onay verilmeyen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri desteklenmez.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 1100’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi