KOBİ Tanımı Değişti ! KOBİ sınırı 125 Milyon TL ciroya çıktı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 24.06.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

24.06.2018 tarihinden itibaren 125 Milyon TL’nin altında net satış hasılatına veya mali bilançoya sahip olan ve KOSGEB’in desteklediği sektörler arasında yer alan tüm işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabileceklerdir.

MADDE 1– 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “kırk” ibaresi “yüzyirmibeş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “bir” ibaresi “üç” şeklinde, (b) bendinde yer alan “sekiz” ibaresi “yirmibeş” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “kırk” ibaresi “yüzyirmibeş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yapılır” ibaresi “yazılı olarak yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4– Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “onaylanmamış” ibaresinden sonra gelmek üzere “işletmeler ile bilanço esasına göre defter tutmayan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Son yıl hesaplarına göre çalışan bulunmadığı durumda ise cari yıl çalışan sayısı dikkate alınır.”

MADDE 5– Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bağlı veya ortak İşletme ilişkisine sahip bir işletme ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olan herhangi bir başka işletmenin” ibaresi “İlgili işletmenin bağlı işletmelerinin” şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan “de göz önüne alınır” ibaresi “dikkate alınmaz” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “varsa” ibaresi, “ürettiği ürün veya hizmetle ilgili” ibaresi ve dördüncü fıkrasında yer alan “ve üçüncü” ibaresi ile altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 6– Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Hazine destekli kefaletler https://goo.gl/RkqgJX

GEÇİCİ MADDE 1– Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kredi Garanti Fonu A.Ş. tarafından sağlanan Hazine destekli kefaletler kapsamında risk bakiyesi bulunan ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler, 31/12/2018 tarihine kadar 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar hükümleri doğrultusunda belirlenen kefalet limitlerinden yararlanmaya devam edebilir.”

MADDE 7– Aynı Yönetmeliğin eki EK 1, EK 2.1.1, EK 2.2 ve EK 2.2.1 tabloları ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9– Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.