Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

‘7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birçok alanda sağlayacağı kolaylıklarla yatırım ortamını iyileştireceği öngörülen Kanun ile dış ticaretin de ivme kazanacağı bekleniyor.

Kanun ile değişiklik yapılan hususlar başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır:

Dış ticaret işlemlerinde depolama maliyetlerinin düşürülmesi ve tahmil, tahliye, ardiye gibi masraflar için azami sınır uygulamasına geçilmesi

– Deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların belirlenen azami bedellerineuymakla yükümlüdür.

– Bakanlıkça belirlenen azami bedellere uyulmaması halinde her bir işlem için beş bin Türk lirası usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Şirket kuruluşu işlemlerindeki maliyet ve sürenin azaltılması

– Anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluşta açılış onayları Ticaret Sicil Müdürlüklerince yerine getirilecektir.

– Şirket kuruluşu, sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve şirketin tescil ve ilanındaki noter süreçleri kaldırılmıştır. Ayrıca söz konusu işlemler, ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda değil ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda gerçekleştirilecektir. Böylece şirket işlemleri Ticaret Sicil Müdürlüklerinde gerçekleştirilecektir.

– Şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil memurlukları tarafından şirket kuruluş dilekçesi bildirim formu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecektir ve böylece işyeri başvuru yapmadan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescil edilecektir. Sosyal güvenlik kaydı, otomatik gerçekleşecektir.

– Her tacir, kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı Sicil Müdürlüğü’ne verecektir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da Sicil Müdürlüğü’ne verilecektir.

– Limited şirket kuruluşu aşamasında talep edilen %25 sermaye blokajı kaldırılmıştır.

– Halka açık anonim şirketlerde karar alma süreçlerine yönelik düzenleme yapılmıştır.

– Sosyal Güvenlik kurumuna verilen belgelerin gerçek ve tüzel kişilere verilmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemlerinin bu belgelere göre yapılmasıyla bürokratik süreçler azalacaktır.

Yapı izin süreçlerinin iyileştirilmesi

– Yapı ruhsatı işlemlerinin basitleştirilmesinin sağlanması amacıyla yapı denetim kuruluşlarının görevlerinden, yapı ruhsatı imzalanması yükümlülüğü kaldırılmıştır.

– Yapı Denetim Kanuna risk bazlı denetime ilişkin hüküm eklenmiştir.

E-belediye uygulamaları

– Yeni bir dijital platformda belediyelere kolaylık sağlanmıştır. E-belediye sistemini geliştirmek üzere İçişleri Bakanlığı yetkilendirilmiştir.

Tapu kaydı işlemlerinin hızlandırılması

– Teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri tarafların istemi halinde taraflarınca imzalanan kredi ve borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunacaktır.

– Noterliklerde düzenlenen ve tapu siciline tescil kabiliyeti bulunan noterlik sözleşmelerinin de ilgili kurumlar tarafından tapu müdürlüğü’ne gönderilmesi durumunda gerekli tescil işlemi yapılabilecektir.

– Mimar tarafından hazırlanan proje yetkili idarelerce malik imzaları tamamlanıp tapu müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilebilecektir.

– Yargı mercileri ve diğer kurum ve kuruluşlarca talep edilen şerh ve beyan işlemleri (haciz, satış şerhi ve sair) elektronik ortamda yapılacaktır.

Telekomünikasyon altyapı izinleri gibi altyapı izin süreçlerinin kolaylaştırılması

– Altyapı kazı izin harcı, alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında alınacaktır. İzinsiz altyapı kazısı yapanlara veya altyapı kazı alanını usulüne uygun kapatmayanlara belediye encümenince alan tahrip tutarının beş katına kadar idari para cezası verilecektir.

– Mera alanlarına telekomünikasyon yatırımlarının yapılabilmesi sayesinde kırsalda telefon ve internete erişim kolaylaştırılmaktadır.

KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması

– Taşınır rehninin kapsamı genişletilmiştir. KOBİ’lerin sahip olduğu her türlü taşınır ve hak rehne konu olabilecektir.

– Ayırt edici özelliği bulunmayan taşınır varlıklar için genel tanımlama yolu ile rehin kurulması imkanı getirilmiştir.

– Taşınır varlığın gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık ile birlikte doğrudan rehin kapsamına girecektir.

– Rehin alacaklısı, alacağın son bulduğu tarihten itibaren yabancı hukuka tabi rehin alacaklısı tarafından otuz, Türk hukukuna tabi rehin alacaklısı tarafından on beş işgünü içinde rehin kaydının sicilden terkini için başvuruda bulunacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen rehin alacaklısı hakkında rehin veren veya borçlunun şikayeti üzerine güvence altına alınan borç tutarının onda biri oranında idari para cezası Bakanlıkça uygulanacaktır.

Kooperatifler ile ilgili düzenlemeler

– Ana sözleşme imzaları ve diğer imzalardaki noter tasdiki kaldırılmıştır. İmza ve karar örneği ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personele tasdik ettirilecektir.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Kaynak: TİM

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 850 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi