Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Yeni Çağrı: Ar-Ge Laboratuvarlarına 10 milyon TL tutarında Hibe Desteği


TÜBİTAK, öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının giderlerinde 5 yıl süre ile (bu süre Yürütme komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile +5 yıl uzatılabilir) %75 oranında, yıllık 10 milyon TL’ye varan hibe desteği sunmaktadır.

TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının amacı,

Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve
Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri Arge Proje Hibesi (geri ödemesiz (hibe) ) olarak desteklenecektir.


Proje kapsamında desteklenecek gider kalemleri;
Personel giderleri,
Danışmanlık giderleri,
Genel giderler olarak belirlenmiştir.

Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık Ekibimize ulaşmak için tıklayınız

Destek süresi ve destek türü
MADDE 4

(1) Ar-Ge Laboratuvarı destek süresi beş (5) yıldır. Ancak bu süre Yürütme
Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla beş (5) yıl daha uzatılabilir.


(2) Program kapsamında desteklenen laboratuvarlar destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

Destek oranı ve sınırı
MADDE 5

(1) Destek oranı, onaylanan ve destek kapsamına alınan Ar-Ge Laboratuvarı bütçesinin %75’idir ve bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez.

Geri ödemesiz desteklerin düşürülmesi
MADDE 6

(1) Kuruluşlar başvuruda bulundukları Ar-Ge Laboratuvarları için kamunun veya uluslararası fonların sağladığı diğer desteklerden yararlanabilirler. Ar-Ge Laboratuvarının destek süresi içinde, diğer kamu veya uluslararası kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz destekler, maliyet kalemi  belirtilerek,  Ar-Ge Laboratuvarı  öneri  bilgileri  ve/veya  dönemsel  faaliyet  raporlarında belirtilmelidir. Söz konusu kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz destekler, TÜBİTAK’a sunulan projenin destek kapsamına alınan gider kalemlerinde yer alıyorsa bu gider desteklenmez.

(2) Kredi şeklinde geri ödemeli olarak alınan desteklerde bu maddenin birinci fıkrası kapsamında uygulama yapılmaz.

(3) TÜBİTAK tarafından destek kararı verilen Ar-Ge Laboratuvarı faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının kuruluş tarafından bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmesi halinde, proje destek başlangıç tarihi ile işin verildiği tarih (ihale kararının onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin / işe başlama talimatının verildiği tarih) arasındaki faaliyetler destek kapsamında değerlendirilir. İlgili kamu kurum kuruluşu tarafından işin verildiği tarih itibariyle bu Uygulama Esaslarının 29 uncu maddesi hükümleri uygulanarak proje yürürlükten kaldırılır.

(4) TÜBİTAK tarafından destek kararı verilen Ar-Ge Laboratuvarı faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının kuruluş tarafından bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmesi halinde, bu hususu TÜBİTAK’a, işin verildiği tarihi (ihale kararının onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin/işe başlama talimatının verildiği tarih) takip eden otuz gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu madde kapsamında kuruluşların gerçeğe aykırı bildirimde bulunduklarının anlaşılması veya bu maddede belirtilen bildirimleri zamanında ve gereği gibi yapmaması halinde bu Uygulama Esaslarının 30 uncu madde hükümleri uygulanır.


Proje teşvik ikramiyesi (PTİ)
MADDE 7

(1) PTİ ödemesi sadece kamu kurum ve kuruluşları ile devlet ve vakıf üniversitelerinin kadro veya pozisyonlarında bulunanlara yapılır.

(2) Toplam PTİ tutarı, Dönemsel Faaliyet Raporu değerlendirilmesi sonrasında TÜBİTAK tarafından özel hesaba aktarılır. Kuruluş tarafından gerekli yasal kesintileri yapılarak hak edilen PTİ tutarlarını ilgili kişilere ödenir.

(3) PTİ ile ilgili hususlar, Ar-Ge Laboratuvarlarında görev alan kamu kurum ve kuruluşları ile devlet ve vakıf üniversitelerinin kadro veya pozisyonlarında bulunanlara uygulanan kurallara tabidir.

Desteklenen Ar-Ge Laboratuvar faaliyetleri
MADDE 8

(1) Kuruluşun, öncül teknoloji geliştirmeye dönük hedefler içeren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK tarafından kabul edilen programı kapsamında;

a.  Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,
b.  Bilimsel yorumların yapılması,
c. Güncel  ve  gelecekte  karşılaşılması  muhtemel  teknolojik  ve  bilimsel  problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
ç.  Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.

(2) Desteklenecek öncül teknoloji alanları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli alanları kapsar. Öncelikli alanlar haricinde gelen başvuruların değerlendirmeye alınması öncesinde Bilim Kurulu kararı aranır.

Desteklenen gider kalemleri
MADDE  9

(1)  TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi şartıyla  Ar-Ge  Laboratuvarı bütçesi
aşağıdaki kalemlerden oluşur:

a.   Personel giderleri; Destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının en az %50’sinin Türk Uyruklu olması zorunludur. Ayrıca destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının en az üçte birinin doktoralı olması gerekir.

1. Destek kapsamına alınacak Türk Uyruklu Ar-Ge Personelinin aylık maliyetleri, destek oranı kapsamında desteklenir. Türk Uyruklu Ar-Ge Personelinin ortalama aylık maliyeti, ilgili dönemdeki brüt ücretler, SGK işveren payları, SGK işsizlik işveren payları ve varsa ikramiye dikkate alınarak belirlenir. Ancak destek kapsamına alınan ortalama aylık maliyet, ilgili personelin görevi ile ilişkili olmak üzere;

a) Ar-Ge Laboratuvar Yöneticisi için ilgili yılda geçerli olan brüt asgari ücretin 30 katını,

b) Proje Yürütücüleri için ilgili yılda geçerli olan brüt asgari ücretin 20 katını,
c) Araştırmacılar için ilgili yılda geçerli olan brüt asgari ücretin 15 katını geçemez.

2. Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet ve vakıf üniversitelerinin kadro veya pozisyonlarında Ar-Ge Laboratuvarında proje yürütücüsü, araştırmacı veya yardımcı personel olarak görev alanların personel giderleri desteklenmez, bu kişilere Bilim Kurulunca belirlenen limitlerde PTİ verilir. PTİ Ar- Ge Laboratuvarı bütçesi içinde kabul edilir. Ancak söz konusu kişiler, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ortak veya yönetici oldukları şirket vasıtası ile veya ilgili bölgeden sorumlu yönetici şirket yoluyla Ar-Ge Laboratuvarında görev almaları halinde, bu kişilerin maliyetleri Danışmanlık Hizmeti olarak Ar-Ge Laboratuvarı bütçesinde yer alabilir.

3. Destek kapsamına alınacak Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personelinin aylık maliyetleri, en fazla % 25’i oranında desteklenir. Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personeli Giderleri toplamı, toplam bütçenin %15’ini geçemez. Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personelinin ortalama aylık maliyeti, ilgili dönemdeki brüt ücretler,  SGK  işveren  payları,  SGK  işsizlik  işveren  payları  ve  varsa  ikramiye  dikkate  alınarak
belirlenir. Ancak destek kapsamına alınan ortalama aylık maliyet, ilgili personelin görevi ile ilişkili olmak üzere;

a) Ar-Ge Laboratuvar Yöneticisi için ilgili yılda geçerli olan brüt asgari ücretin 30 katını,

b) Proje Yürütücüleri için ilgili yılda geçerli olan brüt asgari ücretin 20 katını,

c) Araştırmacılar için ilgili yılda geçerli olan brüt asgari ücretin 15 katını
geçemez.

b.  Danışmanlık Giderleri:  Ar-Ge Laboratuvarının faaliyet alanında, kanıtlanmış (makale, proje vb) bilimsel araştırma ve uygulama uzmanlığı ve deneyimi olan yurtiçi ve yurdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden (Üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler) danışmanlık hizmeti alınabilir. Kuruluşun içerisinde yer aldığı yurtiçi ve yurtdışında  yerleşik  diğer grup şirketlerinden alınacak danışmanlık hizmet tutarı beyan edilmez. Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmet bedeli toplamı, Ar- Ge Laboratuvarının destek kapsamına alınan toplam bütçesinin %25’ini geçemez. Toplam yurtdışı danışmanlık hizmet bedeli, Ar-Ge Laboratuvarı destek kapsamına alınan toplam bütçesinin %15’ini geçemez.

c.    Genel Giderler:
Ar-Ge Laboratuvarının faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, kira, kırtasiye, sarf malzemesi, mefruşat vb. giderlere karşılık gelen Ar-Ge Laboratuvarı genel giderlerini oluşturan ve Ar-Ge Laboratuvarının destek  kapsamına  alınan  toplam  bütçesinin  en  fazla  %20’sine  karşılık  gelen  tutar  destek kapsamında değerlendirilir.

ç. Başvuru Öncesi Destek:
Türkiye’deki Ar-Ge yetkinliği haritasına ilişkin kuruluşun başvurusu üzerine TÜBİTAK tarafından danışmanlık desteği verilebilir. Söz konusu desteğin mahiyeti, tutarı ve diğer hususlar TÜBİTAK tarafından ayrıca belirlenir. Henüz ortada Ar-Ge Laboratuvarı Sözleşmesi olmadığı için yapılacak bu harcamalar Ar-Ge Laboratuvarı bütçesi dışında TÜBİTAK bütçesinden karşılanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ar-Ge Laboratuvarı Öneri Başvuru Koşulları

Başvuru yapabilecek kuruluşlar
MADDE  10

(1)  Ülkemizde Ar-Ge Laboratuvarı kurmak  amacıyla,  alanında  önde  gelen teknolojiler oluşturan firmaların, Türkiye’deki sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları başvuru yapabilir.

(2) TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunan ve kuruluşun içerisinde yer aldığı ulusal veya uluslararası alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmanın son üç (3) yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az %1 olan ve son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının iki (2) milyar TL olması gerekir. Bu şartı sağlayan firmanın Türkiye’deki sermaye şirketi şeklinde yapılanmaları başvuru yapabilir. Başvuru yapan Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketi için ayrıca bu şartlar aranmaz.

(3) Kuruluş tek başına veya yurtdışından ya da Türkiye’den ortak(lar) bulmak suretiyle başvuru yapabilir.


Ortak başvuru
MADDE 11

(1) Ortak Ar-Ge Laboratuvarı başvurusu tek bir başvuru biçiminde sunulur. Kuruluşların Ar-Ge Laboratuvarı içerisindeki yapacakları faaliyetleri ve bütçeleri her kuruluş için ayrı hazırlanmalıdır.

(2) Ortak kuruluş(lar)un, başvuru yapabilecek kuruluş için aranılan kriterleri sağlaması zorunlu değildir. Türkiye’de yerleşik olan ve alanında öncül teknolojiler üreten sermaye şirketi, üniversite, kamu araştırma merkezi ve enstitü ortak kuruluş statüsünde değerlendirilebilir.

(3)  Ortak  Ar-Ge Laboratuvarı başvurusu  yapacak kuruluşlarınaralarında  ticari  ortaklık kurmaları zorunluluğu yoktur. Ancak TÜBİTAK'a proje öneri başvurusu yapılmadan önce, başvuru yapan kuruluş ile ortak kuruluş arasında  TÜBİTAK’ın  belirlediği  asgari  şartları  içeren  işbirliği sözleşmesi imzalanır. Sözleşme hükümlerinin TÜBİTAK mevzuatına aykırılık içermesi durumunda, TÜBİTAK  mevzuatı  geçerlidir.  İşbirliği  sözleşmesi  Ar-Ge  Laboratuvarı  Başvuru  Formu  ekinde TÜBİTAK'a sunulur.

(4) Destek kararı sonrası imzalanacak Ar-Ge Laboratuvarı sözleşmesinde muhatap kuruluş alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten kuruluş olarak belirtilir. Ödeme bildirimi ve destek karar yazıları hariç tüm yazışmalar bu kuruluşla yapılır.

(5) Ortak Ar-Ge Laboratuvarı destek sürecinde, ortak kuruluşların ortaklıktan ayrılması, ortakların değişmesi, ortaklar arası iş planının değişmesi vb. durumlar, TÜBİTAK’a sunulur, yapılan değerlendirme  ile  ortak  sunulan  Ar-Ge  Laboratuvarı  faaliyetleri  desteklenmeye  devam  edip etmeyeceğine desteklenecekse hangi kapsamda destekleneceğine ilişkin karar verilir.

(6) Desteklenmesi uygun bulunan ortak projelerde dönemsel harcamalar sonrasında her bir katılımcıya proje harcamaları karşılığında destek oranı ayrı ayrı hesaplanır, ayrı ayrı destekleme yapılır.