Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Teknolojik Ürün Teşviki

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygulamaya koyduğu “Teknolojik Ürün Teşvikini” kapsayan “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı  kapsamında üretimi yapılacak teknolojik ürününe yönelik olarak “Makine ve Teçhizat Desteği”, “Kredi Faiz Desteği” ve “İşletme Gideri Desteği” olmak üzere 3 başlıkta geri ödemesiz-hibe şeklinde destek verilecektir. 36 aya kadar sağlanacak bu desteklerden yabancı yatırımcılar da yararlanabilecektir.

Başvuru Ön Şartı:
Ar-Ge ve yenilik projelerinin ( Tübitak Teydeb vb. ) başarıyla tamamlanması sonucunda Seri Üretim yatırım yapılmak istenmesi veya
• Öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili yatırımların yapılmak istenmesi

Veya

• Teknopark firmalarının , Teknopark bünyesinde başlatıp başarıyla bitirdikleri Teknopark Yönetici Şirketi tarafından onaylanan projeleriyle ilgili seri üretim yatırımı yapmak istemeleri. Detay için tıklayınız.

Teknolojik Ürün Teşviki Destek Şartları
• Yönetmelik kapsamında yatırımcı, başarı ile tamamlanan her bir Ar-Ge ve yenilik projesi sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün yatırımı için yukarıda belirtilen destek unsurlarından yalnızca bir defa yararlanabilir.
• Yatırım konusu teknolojik ürünün yurt içinde üretime ilk defa konu olması durumunda, destek kapsamında değerlendirilecek.
Ar-Ge süreçleri yurt dışında gerçekleşmiş ve o ülkedeki kurum, kuruluş veya fonlar tarafından desteklenmiş olan Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırımı, Türkiye’de yapılması halinde destek kapsamında değerlendirilir. Başvuru sahibi yatırımcının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu aranmayacaktır.
• Tamamlanmış yatırımlar ile başvuru tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin, bölge içerisinde gerçekleştirilecek yatırımının, yönetici şirket tarafından oluşturulacak “Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu”nca uygun bulunması veya yatırıma konu ürünün teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor verilmesi halinde işletmelerin gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında yapacakları yatırımların destek kapsamında değerlendirilir.
• Ar-Ge ve yenilik projesi sahibi gerçek veya tüzel kişilik ile yatırımcı tüzel kişiliğin farklı olması halinde yatırımcı ile Ar-Ge ve yenilik projesi sahibi arasında Ar-Ge ve yenilik projesi ile ilgili taraflara ilişkin hak tesisine dair noter tasdikli belge istenir.
• Büyük veya orta büyüklükteki işletmelerce tüm süreçleri yürütülen ve başarı ile tamamlanarak sonucunda teknolojik ürüne dönüşen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile ilgili hakların daha küçük ölçekli işletmelere devredilmesi durumunda yatırım konusu teknolojik ürünün, büyük veya orta büyüklükteki işletmelere uygulanan yatırım desteği kapsamında değerlendirilir.
• Bu Yönetmelik kapsamında destek sağlanan işletmelerin; diğer mevzuat hükümlerince sağlanan muafiyet, istisna ve indirim gibi diğer farklı destek unsurlarından da yararlanabileceği belirtilmiştir.
• Diğer taraftan, teknolojik ürünün yatırımı için kamu kaynaklarından sağlanan geri ödemesiz destekler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilecek geri ödemesiz destek tutarından düşülecektir.
• Büyük işletmelerin kredi faiz desteğinden yararlanamaz.
 

 Teknoyatırım Programından Kimler Yararlanabilir?
• Tübitak 1501, 1507, 1511 ve KOSGEB Ar-Ge ve yenilik projesini başarıyla tamamlayanlar
• İncelemeli patent belgesi almış olanlar
• Teknoparklarda yer alan firmalar

Programın Destek Süresi:
• Makine ve Teçhizat Desteği: 36 Ay
• Kredi Faiz Desteği: 36 Ay
• İşletme Gideri Desteği: 12 Ay

Hangi İşletmeler Hangi Destek Unsurlarından Faydalanabilir?
• Büyük İşletmeler: Makine ve Teçhizat desteğinden
• Orta Büyüklükteki İşletmeler: Makine ve teçhizat ile kredi faiz desteğinden
•  Küçük İşletmeler:  Tüm desteklerden faydalanabilir.

Sağlanacak Destek Üst Limitleri

• Büyük İşletmelerde; 2 milyon TL
• Orta büyüklükteki işletmelerde; 10 milyon TL
•  Küçük işletmelerde; 10 milyon TL

Desteklenen Harcama Kalemleri Nelerdir?
• Makine ve teçhizat bedelleri
• Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri
• Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri
• Montaj giderleri
• Yatırım projesi için hazırlanacak “Fizibilite Raporu” gideri

Teknoyatırımın Süreçleri Nelerdir?
•  Proje Başvurusu
•  Ön Değerlendirme
•  Değerlendirme
•  Sözleşme
•  İzleme
•  Sonuçlandırma
•  Desteğin Ödenmesi

Yatırım Projelerinin Değerlendirme Süreci Nasıl Devam Eder?

Projenin ön değerlendirmesi Bakanlık tarafından yapılır. Ön değerlendirmeyi geçen başvurular, 5 üyeden oluşan Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Karar, başvuru sahibi işletmeye 10 iş günü içerisinde e-posta ve yazı ile bildirilir.

Desteklenmesine Karar Verilen Yatırım Projeleri Ne Zaman Başlar?

Bakanlıkça desteklenmesine kara verilen yatırım projeleri, Bakanlık ile başvuru sahibi işletme arasında yapılan sözleşme tarihi itibariyle başlar. Bakanlık tarafından desteklenmesine karar verilen ve bildirim tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde sözleşmesi yapılmayan yatırım projeleri iptal edilmiş sayılır.


Proje Başka Kurumlardan da Destek Alıyorsa…

Diğer kamu kaynaklarından sağlanan geri ödemesiz destekler Bakanlık tarafından verilecek destek tutarından düşülür.

Projenin İzleme ve Sonuçlandırma Süreçleri Nasıl Sürdürülür?
Yatırım 6 aylık dönemlerde izlenir ve öğretim üyeleri tarafından yatırım projesine ilişkin “Yatırım İzleme Raporu” hazırlanır. Yatırımını tamamlayan işletme, “Sonuç Raporu” hazırlar. Yatırım harcamalarının incelenmesi ve denetlenmesini takiben Bakanlık tarafından “Tamamlama Belgesi” düzenlenerek yatırımcıya verilir. Yatırımcı ayrıca, 5 yıl süresince “Gelişme Raporu” hazırlayarak Bakanlığa gönderir.

Ödemeler Nasıl Yapılır?
*Makina ve Teçhizat Destek unsurunda; Bakanlık tarafından “Tamamlama Belgesi” verilen işletmeye, yatırım harcamaları üzerinden destek ödemesi yapılır.
*Kredi Faiz Destek unsurunda; aracı kurumlar ile Bakanlık arasında yapılacak protokoller çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek destek faiz puanı esas alınarak kredi faiz desteği ödemesi yapılır.
*İşletme Gideri Destek unsurunda; giderlerin belgelendirilmesi kaydıyla bir defada yıllık ödeme yapılır.

Kredi Faiz Destek Unsurunda Vade ve Faiz Oranı Nedir?
Yatırım kredisinin vadesi en az 1 yıldır. Desteklenecek faiz oranı ise her yıl Bakanlık tarafından belirlenir.

İşletme Gideri Destekleri ve Oranları Nelerdir?

İşletme Gideri Destekleri; Kira gideri, enerji gideri ve personel gideridir. Belgelenmesi halinde bu giderlerin her biri için %75 oranında destek sağlanır.

Destek Başvurusu
• Yönetmelik kapsamında, teknolojik ürünle ilgili Türkiye’de yatırım yapmak isteyen tüzel kişilik sahibi işletmeler başvuru yapabilecektir.
• Başvuruların yazılı ve/veya elektronik ortamda yapılması söz konusu olup, yılda bir veya birden fazla dönemde başvurular kabul edilecektir. Yönetmelikte, ayrıca başvuru tarihlerinin Bakanlığın internet sitesinden ilan edileceği belirtilmiştir.

Teknolojik Ürün Yatırımına İlişkin Destekler

  
1- Makine ve Teçhizat Desteği
Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalara, işletmenin büyüklüğüne göre aşağıdaki tutarlarda geri ödemesiz destek sağlanacaktır. Buna göre destekler şu şekilde verilecektir.
• Küçük işletmelere; yatırım proje tutarının en fazla %40’ı kadar destek sağlanacak ve bu destek tutarı 5.000.000 TL’yi geçemeyecek.
• Orta büyüklükteki işletmelere; yatırım proje tutarının en fazla %30’u kadar destek sağlanacak ve bu destek tutarı 4.000.000 TL’yi geçemeyecek.
• Büyük işletmelere;  yatırım proje tutarının en fazla % 10’u kadar destek sağlanacak ve bu destek tutarı 2.000.000 TL’yi geçemeyecek.
• Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, oranlara 10 puan daha ilave edilecektir.
• Ödemeler yurtiçinde faaliyet gösteren kamu bankalarından birinde desteklenen işletme adına açılmış bulunan hesaba Türk Lirası cinsinden yapılacak olup, döviz cinsinden yapılan harcamalarda, harcamanın yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacaktır.
   
2- Kredi Faiz Desteği

Yönetmelikte yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarının en fazla 50.000.000 TL’ye kadarlık kısmının destek kapsamında değerlendirilecek. Destek şartları ise aşağıdaki gibidir:

• Makine ve teçhizat desteği unsurundan yararlanarak yatırımını tamamlayan yatırımcı, destek süresi esas alınarak geri kalan yatırım proje tutarı için kredi faiz desteği unsurundan kalan süre kadar yararlandırılabilecek.
• Teknolojik ürünün yatırımı için aracı kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri, yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı için ödenecek faizin, Bakanlık tarafından her yıl ilan edilen puanın tamamı Bakanlıkça karşılanacak.
• Yatırımcı, yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’nin üstündeki kısmı için ödenecek faizden, Bakanlık tarafından ilan edilen puanın % 50’si kadar yararlanılacak.
• Her bir yatırım projesi için işletmelere sağlanacak makine ve teçhizat destek tutarının, kredi faiz destek tutarının ve işletme gideri desteği tutarlarının toplamı veya yatırım proje tutarının tamamı için sağlanacak kredi faiz destek tutarı 10.000.000 TL’yi geçemeyecek.
• Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar için kredi faiz desteği uygulanamayacak.
• Faiz desteği uygulamasına yönelik olarak aynı yatırım projesi için birden fazla aracı kurum ile protokol yapılamayacak.
• Yatırımın herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde yararlanılan kredi faiz desteği tutarı, geri tahsil edilecektir.

3- İşletme Gideri Desteği
İşletme gideri desteği kapsamında; yatırımını tamamlamış ve Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından tamamlama belgesi verilen küçük işletmelere, belge tarihi esas alınarak ilk faaliyet yılını tamamlamadan başvuru yapılması halinde en fazla 1 yıl süresince geri ödemesiz destek verilecek. İşletme gideri destek şartları ise şu şekildedir.
a) Enerji giderleri: Üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji bedelinin en fazla % 75’i kadar destek sağlanacaktır.
b) Personel giderleri: Yıllık istihdam edilen personel için o yıl uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla % 75’i kadar destek sağlanacaktır.
c) Kira gideri: Yıllık kira giderinin en fazla % 75’i kadar sağlanacaktır.
d) Personel Desteği: Ayrıca, işletme gideri desteğinden yararlanan işletmelerin, üretim konusu ile ilgili yurt içi ve/veya yurt dışındaki teknoloji, Ar-Ge ve yenilik projeleri bağlamındaki kamu-üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını geliştirmek ve koordine etmek amacıyla bir personel istihdam edebilecek. Bu personelin maaşının brüt asgari ücret tutarı kadarlık kısmı, 31/12/2023 tarihine kadar Bakanlıkça desteklenecektir. (- İstihdam edilecek personelin en az yüksek lisans mezunu olması, yatırım konusu ile uyumlu sektör-sektörlerde en az 5 yıl çalışmış olması ve üniversite-sanayi işbirliği, fikri ve sınai mülkiyet hakları, yatırım, devlet destekleri, fayda maliyet analizi gibi konularda bilgi ve deneyime sahip olması gerekiyor".)

Bunun yanında, Yönetmelikte işletme gideri desteğinden yararlandırılacak küçük işletmelerin Değerlendirme Komisyonu tarafından belirleneceği belirtilmiştir.
  
Yatırım Proje Tutarını Oluşturan Harcama Kalemleri
Yatırım konusu teknolojik ürüne ait yatırım proje tutarı üzerinden verilecek geri ödemesiz destekler için esas alınacak yatırım proje tutarı aşağıda belirtilen harcama ve gider kalemlerinin toplamından oluşacaktır;
a) Yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri,
b) Ana makine ve teçhizat bedelleri,
c) Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri,
ç) Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri,
d) Montaj giderleri,
Diğer taraftan, Yönetmelikte desteklenmeyen harcamalar ayrıca belirtilmiş olup, ikinci el veya kullanılmış makine ve teçhizat içeren yatırımların da destek kapsamında değerlendirilmeyecektir. Tamamlanmış yatırımlar ile başvuru tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.
  
Diğer Hususlar;
Teknolojik ürün yatırım destek programından yararlanılarak alınan makine ve teçhizat; 5 yıl süreyle devredilemeyecek.
-    Bakanlık desteğinin ödendiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile satılamayacak.
-    Başka şahıs, kurum-kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamayacak,
-    Kullanım hakkı her ne ad ve suretle olursa olsun devredilemeyecek,
-    Rehin gösterilemeyecek,
-    İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 gün içinde tüm belgeleriyle birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilecek.