Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK 1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

Türkiye’de gerek sanayi gerekse de KOBİ ölçeğinde ki şirketler başta patent olmak üzere sınai mülkiyet haklarına günden güne daha fazla önem göstermeye başladı. Bu ilginin en önemli kriteri, 2011 yılında yapılan patent başvuru sayılarının bir önceki yıla göre %22’lik bir artış göstermiş olmasıdır. Ayrıca 2009-2010 yılları arasında Türkiye’den yapılan Avrupa patent başvurularında %50'lik bir artış gerçekleşmiştir ve Türkiye bu kategoride en fazla artış sergileyen ülke olmuştur. Patent başvuru sayılarının artmasını sağlamak, kişileri ve firmaları patent başvurusu yapmaya teşvik etmek ve şirketlerin sınai, fikri veya ticari bir buluşunun imal ve satış hakkını koruma altına almasını sağlamak amacı ile TÜBİTAK, 1008 programı ile başvuru sahiplerine önemli finansal teşvikler sağlıyor. Bunların yanı sıra TÜBİTAK, 1507 Kobi ArGe Başlangıç programı veya 1501 Sanayi Programı aracılıyla ürün geliştiren firmaların geliştirdikleri ürünlerin patent başvurularını 1008 programının desteği sayesinde yapmaları için gerekli kolaylığı göstererek ve bu destekten yararlanmalarını sağlıyor. Firmalar, ArGe harcamalarına ciddi zaman, emek ve finansal güç ayırmaları gerekmektedir. Tübitak 1507 ve 1501 programı sayesinde Laboratuvar cihazları, personel giderleri, teknik yazılım giderleri, hammadde ve kalıp giderleri gibi ArGe giderlerinize destek alabileceğiniz gibi Tübitak 1008 programı sayesinde sayesin de patent başvuru harcamalarınızı kolaylıkla geri alabilmektesiniz.

Teşvikten Kimler Yararlanabilir
İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T.C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, Patent Teşvik Sistemi kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

Destek Miktarı
Patent başvuruları için sağlanacak destek miktarları her yıl Ocak ayında, TÜBİTAK ilgili biriminin önerisi ile TÜBİTAK Bilim Kurulu’nca belirlenir.

Teşvikten Kaç Kere Yararlanılır
Tüzel kişiler en fazla 20 patent başvurusu, gerçek kişiler en fazla 5 patent başvurusu için teşviklerden yararlanabilir.

Ne Zaman Başvurulabilir?
Başvuru için belli bir dönem kısıtlaması yoktur.

Nereye Başvurulur
Başvurular TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığına yapılmaktadır.

Patent Başvuru Süreci
•Teşvik başvuru sahiplerinin, TÜBİTAK’a başvurmadan önce Türk Patent Enstitüsü’ne patent başvurusunda bulunmuş olmaları ve patent başvuru ücretinin kendileri tarafından ödenmiş olması gerekiyor.
• Aynı zamanda patent başvurusunda bulunan başvuru sahibi, teşvik başvurusunu yapmadan önce TPE tarafından gönderilmiş şekli şartlara uygunluk bildirimini almış olmak zorundadır.
• Teşvik Başvuru formları ve bu formların ekinde yer alan belgeler tamamlanarak, formun başvuru sahibi tarafından imzalanmasını takiben TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na kargo veya posta yolu ile gönderilebilir veya elden teslim edilebilir.
• Değerlendirme
• Kabul
• İzleme
• Sonuçlandırma ve sonuçlarının izlenerek değerlendirilmesi

TÜBİTAK 1008 Patent Teşvikleri programı kapsamında sağlanan bu destekler 3 kategoride değerlendiriliyor

TBF-1 - Ulusal Patent Başvurusu Teşviki
Türk Patent Enstitüsüne (TPE) yapılan ulusal patent başvurusunun ardından alınabilmektedir. Başvuru sahibi TPE’ye başvurusunu yapar. Bir ay içinde TPE başvurunun şekli incelemesini yapar ve "Şekli Şartlara Uygunluk Bildirimi" (TPE tarafından hazırlanan ve gönderilen; patent başvurusunun şekli açıdan incelendiğini ve ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca şekli açıdan uygun bulunduğunu gösteren yazılı bildirim) başvuru sahibine iletir. "Şekli Şartlara Uygunluk Bildirimi", TÜBİTAK internet sayfasındaki "Teşvik Başvuru Formu", "Taahhütname", kişiler için "nüfus cüzdanı fotokopisi" firmalar için "noter onaylı imza sirküleri" ve vekil olması durumunda sözleşme ve fatura belgeleriyle TÜBİTAK’ a teşvik başvurusu yapılır. İnceleme işlemleri en fazla iki ay sürmektedir. TÜBİTAK destek talebini kabul ederse başvuru sahibi adına 3.000.-TL tutarında desteği TPE hesabına yatırır. Bu para elden başvuru sahibine verilmez, TPE hesabında tutulur. TPE, başvuru sahibi adına araştırma, inceleme ve yıllık sicil kayıt ücretleri vs. için bu tutarı bitene kadar kullanır. 3.000.-TL tutara ilave olarak eğer başvuru bir vekil aracılığıyla yapılmış ise, faturalandırmak şartı ile başvuru sahibinin önceden bildirdiği banka hesabına en fazla 450.-TL tutarında destek yatırılır.

TBF-2 Başvurusunun İlk Aşamasının Desteklenmesi (Uluslararası Patent)
TBF-2 desteği uluslararası yapılan başvurular için verilmektedir. Bu desteğin alınabilmesi için, teşvik başvurusu öncesinde başvuru sahibinin Dünya Patent Ofisi (WIPO) veya Avrupa Patent Ofisine uluslararası patent başvurusunda bulunması gerekmektedir. Başvuru sahibi EPO veya WIPO’dan başvurunun alındığına dair belge, başvuru ücretinin ödendiğinin gösteren fatura veya dekontun aslı, başvuru formu ve diğer evraklarla birlikte TÜBİTAK’a teşvik başvurusunda bulunur. İnceleme yapıldıktan sonra desteklemeye onay verilirse başvuru sahibinin önceden bildirdiği hesaba destek tutarı olan 3.000.-TL yatırılır. Eğer başvuru vekil yardımı ile yapılmış ise başvuru sahibi hesabına faturalandırmak şartı ile ayrıca en fazla 450.-TL daha yatırılır.

TBF-3 Üçlü (triadic) Patent Başvurularının Araştırma Raporundan Sonraki İşlem Ücretlerinin Desteklenmesi
Üçlü-triadic (ABD, Japonya ve Avrupa) patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için sağlanan bu destek, geri ödemeli olarak verilmektedir. Uluslararası patent başvurusu kaynaklı başvurularda, uluslararası araştırma raporundan sonraki ücretler ile uluslararası patent başvurusu kaynaklı olmayan (bölgesel (EPC), ABD ve Japonya) patent başvurularında, EPO’dan, ABD’den ve Japonya’dan alınan araştırma raporundan sonraki ücretler destek kapsamındadır. Destek üst limiti her yıl Ocak ayında TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Destek miktarı resmi patent ofisi ücretleri, giriş yapılan ülkelerdeki vekil ücretleri ve Türkiye’deki vekil ücretleri için kullanılmaktadır. TBF-3 başvurusunda bulunurken başvuru sahibi teşvik başvuru formu ekinde, uluslararası başvuruya ilişkin araştırma raporu ile birlikte tüm patent başvuru dosyasını ve formda talep edilen diğer evrakları (vekil sözleşmesi, nüfus cüzdanı örneği veya noter onaylı imza sirküleri vb.) TÜBİTAK’a sunmak zorundadır. TÜBİTAK ve TPE yetkilileri arasında oluşturulan bir jüri tarafından başvuru evrakları ve araştırma raporu değerlendirilerek, başvurunun destek sisteminden yararlanıp yararlanamayacağına; yararlanacak ise ilk aktarım tutarı ile toplam aktarım tutarına karar verilmektedir. Toplam destek tutarı başvuru sahibine fasılalar halinde ödenmektedir. İlk aktarım tutarının harcanmasından sonra, başvuru sahibi, bir sonraki aktarıma karar verilmesi amacı ile harcamalarına dayanak teşkil eden işlemleri ve harcamaların yapıldığına dair tüm dekont ve fatura asıllarını TÜBİTAK’a sunmak durumundadır. Üçlü (triadic) patent başvurusunun EPO’da, ABD’de ve Japonya’da tescil edildiğine ilişkin tescil belgelerinin TÜBİTAK’a sunulması halinde verilen tüm destekler hibeye dönüşür. Aksi takdirde verilen desteğin geri alınması işlemlerine başlanır.

Başvuru Sonrası Yapılacaklar
  
Tüzel Kişilerden Başvuru Sonrasında İstenilen Belgeler
Tüzel kişiler tarafından yapılan patent teşvik başvurularının kabul edilmesi halinde; ödemesi firmalara yapılan TBF-1 vekil, TBF-2 ve TBF-3 destek tutarının ödeme sürecinde aşağıda belirtilen iki belgenin istenilmesi ilgili kanunlar gereği zorunludur (İlgili Kanun):
• 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükmü gereğince kuruluşun Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta primi, sosyal güvenlik destekleme primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belgenin Kurum Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerinden veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkotlu çıktı,
• 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun ilgili hükmü gereğince kuruluşun Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin, bu durum ile ilgili yayımlanan Tebliğ’de belirtilen düzenlemeye uygun olarak bağlı oldukları vergi dairelerinden alınan belge

Gerçek Kişilerden Başvuru Sonrasında İstenilen Belgeler
Kişiler tarafından yapılan patent teşvik başvurularının kabul edilmesi halinde; ödemesi kişilere yapılan TBF-1 Vekil, TBF-2 ve TBF-3 destek tutarının ödeme sürecinde aşağıda belirtilen belgenin istenilmesi ilgili kanunlar gereği zorunludur:
• 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun ilgili hükmü gereğince kuruluşun Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin, bu durum ile ilgili yayımlanan Tebliğ’de belirtilen düzenlemeye uygun olarak bağlı oldukları vergi dairelerinden alınan belge.
Yukarıda belirtilen belgenin TÜBİTAK başkanlığına ulaştırılması sonrasında teşvik tutarına ilişkin ödeme işlemlerine başlanmaktadır. Söz konusu belgenin ilgili kamu kurumlarınca düzenlendiği tarihi takip eden on beş (15) gün geçerlilik süresi olduğu dikkate alınarak belgeler ivedi olarak Başkanlığa ulaştırılması gerekmektedir. İlgili belgelerin geçerlilik süresinin on beş (15) gün olması nedeniyle söz konusu belge başvuru esnasında değil, başvurunun kabul olması durumunda ödeme sürecinde kişilerden istenmektedir. Bu bildirim e-posta yoluyla yapılmaktadır. Bu nedenle başvuru formuna geçerli bir e-posta adresinin yazılması önemlidir.

Önemli
•TÜBİTAK teşvikleri sadece incelemeli patent başvuruları için geçerli olup faydalı model başvurusu için geçerli değildir.
•Patent başvuruları, başvuru sahiplerinin incelemesiz sistem tercih etmeleri halinde teşvik kapsamından çıkarılır.
•Patent başvurusunun geri çekilmesi ve devir, birleşme veya veraset gibi durumlarda teşvik kesilir. Ancak başvuru sahibi, devir, birleşme veya veraset durumlarında yeni başvuru sahibinin başvuru çeşidine göre başvuru evraklarını TÜBİTAK’a sunması ve başvurunun kabul edilmesi halinde teşvik hesapta kalan tutar üzerinden devam ettirilebilir.
•Patent başvurusu vekil aracılığı ile yapıldıysa, ödenen vekil ücreti de teşvik kapsamında geri alınabilir. Bu durumda, vekilin TPE’deki sicil kayıt numarasının ve vekile hizmet karşılığı ödenen vekil ücretine ilişkin faturanın aslının ile beraber verilmesi gerekmektedir. Bu işlemler yapılırsa vekil ücreti de (destek miktarının %15’i tutarında) teşvik kapsamında alınabilir.
•Ödemeler; Ulusal patent başvuruları (TBF-1) için verilen destek tutarı, TPE ile TÜBİTAK arasında oluşturulan özel hesaba yatırılır ve harcamalar bu hesaptan yapılır. Başvuru sahibinin hesabına sadece varsa vekil desteği yatırılır.
•Aynı patent için üç programa birden (TBF-1, TBF-2 ve TBF-3 ) başvuru yapılabilir.
•Teşvik başvurusuna ait sonuçları, başvurunun incelemesi yapıldıktan sonra başvuru sahibine mail adresine gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile TÜBİTAK’ın sayfasından takip edebilir. Bu nedenle aktif olarak kullandığınız mail adresinizi bildirmeniz çok önemlidir.

Örnek Tübitak Projeleri
İlaç Sanayinde Desteklenen Ar-Ge ve Patent Harcamalarını Öğrenmek için tıklayınız. 
Bilişim Sanayinde Desteklenen ArGe ve Patent Harcamalarını Öğrenmek için tıklayınız. 
Otomotiv Sanayinde Desteklenen Ar-Ge ve Patent Harcamalarını Öğrenmek için tıklayınız.