Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Trakya Kalkınma Ajansı Çağrı

Trakya Kalkınma Ajansı(TRAKYAKA), 2012-2013 yılı için KOBİ’lere büyük destek sağlamayı hedeflediği “İktisadi Kalkınma Mali Destek Programını” açıkladı. Ajans başarılı bulduğu KOBİ projelerine 11 milyon TL geri ödemesiz hibe desteği sunacaktır. Proje başvurusu için son gün 22.Şubat.2013 tarihidir.

  

Bölgenin vizyonu; “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde; çevreye duyarlı, potansiyellerini değerlendiren, küresel ölçekte rekabet edebilir bir Trakya” olarak belirtilmiştir. Plan içerisinde söz konusu vizyona hizmet etmek amacıyla dört temel stratejik amaç benimsenmiştir.

  

Bunlar;
1. Rekabet gücünün arttırılması,
2. Altyapının planlı gelişiminin sağlanması,
3. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması,
4. Sosyal yapı ve beşeri sermayenin geliştirilmesidir.

Bu bağlamda açılan proje çağrısının öncelikleri aşağıdaki gibidir;

  

Öncelik 1: İhracat ve/veya katma değer artışına yönelik “Ar-Ge”, “Yenilik”, “Markalaşma”, “Kümelenme” ve “Pazarlamanın geliştirilmesi. Bu öncelik kapsamında gelecek olan projelerin aşağıdaki konularda faaliyetler içermesi beklenmektedir.
• İşletmelerin araştırma-geliştirme, yenilikçilik, bilgi ve teknoloji kullanım düzeylerini yükselterek; farklı ürünler geliştirmesi ve/veya yenilik içeren üretim süreçlerini kullanıma geçişin sağlanması
• İşletmelerin yeni pazarlama ve iletişim stratejileri, teknikleri, pazarlama kanalları geliştirmesi, ürünlerini tanıtması, farklılaştırması, markalaşması
• İşletmelerce alınmış veya alınabilecek bir faydalı model veya patentin üretimine geçişin sağlanması
• Sektör içi işbirliklerinin geliştirilmesi, kümelenmenin sağlanması, ortak Ar-Ge alanları oluşturulması, kamu-özel sektör ve üniversite işbirliklerinin sağlanması

 

Desteklenen Sektörler: Gıda (Tohumculuk dâhil), Elektrik-Elektronik ve yan sanayi, Otomotiv ve otomotiv yan sanayi, Makine ve ekipman imalatı (Tarım makineleri dahil)

   

Uygulanacak İller: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri geneli

  

Örnek Proje Konuları:
Ticari potansiyele sahip olabilecek veya katma değer üretebilecek tasarım/prototip geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve inovasyon projeleri

• Bölge sanayi ve ticaretinde farklılık yaratacak, ileri teknoloji araştırmalarından yararlanan yenilikçi süreç¬ler, yöntemler ve ürünlerin geliştirilmesi
• Üretim süreçlerinde yenilikçi bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması
İşletmenin Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için laboratuar(lar) kurulmasını veya mevcutların donanımının güçlendirilmesini içeren projeler

• Benzer alanlarda faaliyet göstermekte olan işletmelerce teknoloji üretme/geliştirme/transfer etmeye yönelik işbirliği projeleri
• Ürün imajı oluşturmayı içeren projeler
• Pazarlama ve markalaşmaya yönelik teknik ve yönetimsel danışmanlık
• Ürün farklılaştırmaya ve çeşitlendirmeye yönelik projeler
Markalaşmaya yönelik eco-labelling, CE, ISO, OHSAS 18001, AQAP, HACCP vb. sertifikasyonların alınmasın içeren projeler

• Pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi ile ihracatın arttırılması faaliyetlerini içeren projeler

   

Öncelik 2: Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi. Bu öncelik kapsamında gelecek olan projelerin aşağıdaki konularda faaliyetler içermesi beklenmektedir.
• Yenilikçi yöntemlerle hizmet çeşitliliğini ve kalitesini arttırması; tanıtım, müşteri ilişkileri, bilgi teknolojile¬rinden yararlanma ve markalaşma faaliyetlerine ivme kazandırarak, pazarlama etkinliğini yükseltmesi
• Trakya Bölgesinin kimliğini ve kültürel değerlerini yansıtan ürün ve hizmetlerin canlandırılması, hizmet mekânlarının bölgenin kültürel ve tarihi kimliğini yansıtacak şekilde düzenlenmesi
• Sektörde kümelenme, işbirlikleri ve ortak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi
• Turizm tesislerinin bir üst sınıf turizm işletmesine geçmeleri

  

Desteklenen Sektörler: Turizm Sektörü

  

Uygulanacak İller:
• Edirne İli Merkez, Keşan, Enez ve Uzunköprü ilçeleri,
• Kırklareli ili Merkez, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri,
• Tekirdağ ili Merkez, Şarköy, Saray ve Marmara Ereğlisi ilçeleri,

  

Örnek Proje Konuları:
• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen “turizm işletmesi belgesi” alınmasını içeren projeler (otel, motel, pansiyon, butik otel, kamping vb.)
• Bölgedeki turizm işletmelerinin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen yıldız derecelerinin yükseltilme¬sini içeren projeler
• Bölgeye özgü ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması, bunların ekonomik değere dönüştürülmesi
• Osmanlı saray mutfağının yaşatılması, sunumu ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik olarak bir eğitim ve demonstrasyon merkezi oluşturulması
• Osmanlı eserlerinden yola çıkarak hediyelik eşyaların üretilmesi ve satışa sunulması
• Plajların temizlik ve düzenleme çalışmalarının yapılarak su sporlarının geliştirilmesi
• Turizmde pazarlama, markalaşma ve insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik teknik ve yönetimsel danış-manlık,
• Köy pansiyonculuğunun geliştirilmesi
• Tarımsal ürünlerin turizm amaçlı ürünlere dönüştürülmesi (şarap, hardaliye, pekmez, peynir, vb.)
• Turizm girişimlerinin (pansiyon, butik otel, restoran vb. işletmeler) geliştirilmesi 
• Köy mutfağı konseptli hizmet alanlarının üretilmesi
• Şarap turizmi platformu kurulması
• Bölgenin yerleşim yeri ve etkinliklerine ait değerlerin hediyelik eşya olarak üretilmesi ve konsept satış noktalarının oluşturulması
• Ortak internet sitesi ve tanıtım platformu kurulması

  

Öncelik 3: İmalat sanayiinde atık ısı ve suyun geri dönüşümünün sağlanması, yenilenebilir enerji üretiminin gerçekleştirilmesi suretiyle çevreye duyarlı üretimin geliştirilmesi. Bu öncelik kapsamında gelecek olan projelerin aşağıdaki konularda faaliyetler içermesi beklenmektedir.
• Atık suyun arıtılarak üretimde tekrar kullanılması
• Atık suların arıtılarak diğer ekonomik faaliyetler için kullanılması
• Atık ısının proseste değerlendirilmesi
• Rüzgâr, güneş ve hayvansal ve bitkisel atıkların değerlendirilmesi suretiyle yenilenebilir enerji üretimi

  

Desteklenen Sektörler: Tüm Sektörler

 

Uygulanacak İller: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri geneli

 

Örnek Proje Konuları:
• Prosesden çıkan atık suların tekrar üretimde kullanımına yönelik projeler
• Atık suların arıtılarak tarımsal amaçlı kullanılmasına yönelik projeler
• Hayvansal ve bitkisel atıklara dayalı biyo-enerji üretimi içeren projeler
• Rüzgâra dayalı enerji üretilmesine yönelik projeler


Öncelik 4: Kırsal alanda birincil tarım faaliyetleri dışı ekonomik aktivitelerin geliştirilmesi. Bu öncelik kapsamında gelecek olan projelerin aşağıdaki konularda faaliyetler içermesi beklenmektedir.
• Üretimde katma değer artışının sağlanması
• Kırsal alanlarda istihdam olanaklarının arttırılması
• Doğal kaynaklar ile tarımsal ürünlerin değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması

  

Desteklenen Sektörler: Tüm Sektörler

  

Uygulanacak İller:
• Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri genelinde 2011 yılı ADNK sistemine göre nüfusu 20.000’in altında kalan tüm yerleşim yerleri

  

Örnek Proje Konuları:
• Bal, tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin toplanmasını takiben işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması
• Tarımsal ve hayvansal ürün işleme ve paketleme tesislerinin kurulması ve/veya kapasitelerinin geliştirilmesi
• Yöresel el sanatlarının üretime kazandırılması, katma değerinin artırılması ve pazarlanması
• Köy evlerinin pansiyon ve çiftlik turizmi amaçlı kullanımı
• Orman atıkları ve ürünlerinin değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması
• Kırsal alanda istihdam artışı oluşturmak üzere mevcut işletmelerin kapasite artırımları

  

Ayrıca,
• Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine dayanan
• Yenilikçi, yaratıcı unsurlar içeren (yeni ürün, tasarım, süreç, prosedür, standart, teknik, organizasyon vb. geliştiren)
• İstihdam yaratan
• İhracatı arttıran veya potansiyel oluşturan
• İthalatı azaltan
• İşbirlikleri içeren
• Fırsat eşitliğini gözeten
• Cinsiyet eşitliğini gözeten
• Özel ihtimam gerektiren grupları gözeten projeler, mali ve teknik değerlendirme açısından avantaj elde
edecektir.

 

Programın Toplam Bütçesi                : 11.000.000 TL
Proje Başına Bütçe                             : Azami Bütçe 500.000 TL                            
Azami Hibe Oranı                                : %50
Destek Hibe Miktarı                             : Azami 500.000 TL                            
Proje Süresi                                         : Asgari 6 ay – Azami 9 ay
Son Başvuru Tarihi                             : 22.02.2013
Kimler Başvurabilir                             : Bu programa KOBİ'ler (KOBİ nedir ve tanımı için lütfen tıklayınız.)

   

      Projenizin uygunluğu ve TRAKYAKA’nın açıkladığı bu destekten yararlanmak için Alkaze’nin danışmanlığına başvurabilirsiniz.


         Trakya bölgesinin dışında ki bir ilde yer alıyorsanız, hibe fırsatını kaçırmış sayılmazsınız. Yerel desteklerin yanı sıra ulusal politika gereği Tüm Türkiye genelinde Ar-Ge, yenilik, markalaşma ve pazarlamanın geliştirilmesi konularında şirketinizi geliştirmeyi planlıyorsanız; TÜBİTAK’ın % 75 oranında hibe verdiği programa başvuru zamanı kısıtlaması olmadan yıl içinde istediğiniz tarihte başvurarak yararlanabilirsiniz. Bu destek hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

   

         Alkaze Yenilikçi Mühendislik olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
- Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
- Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
- Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.
Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.