Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tubitak'tan-1511- Hasta/Hastalık Takibi için Mobil Sağlık Uygulamalarının Geliştirilmesi Çağrısı


Çağrının amacı;

Bu çağrı kapsamında aşağıdaki konular ele alınmıştır.

- Hastalar, hasta aileleri, doktorlar ve sağlık profesyonellerinin hastalık takibi ve yönetimi için kullanabileceği,
- Kritik durumlarda doktora/hastaneye otomatik bilgi iletecek,
- En yaygın görülen hastalıkları öncelikli olarak hedefleyen,
- Koruyucu ve katılımcı mobil tıp uygulamaları: Çoklu verileri (fizyolojik, çevresel, beslenme, yaşam biçimi verilerini) harmanlayarak "katılımcı tıp uygulamaları" için donanımlar/sensörler, yazılımlar ve bunların entegre edildiği çözümlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çağrı kapsamında geliştirilecek olan mobil uygulamalar görülme sıklığı yüksek kronik hastalıklar başta olmak üzere hasta ve hastalık takibi yapmaya yarayan sistemler olmalıdır. Çağrıya konu mobil uygulamaların somut çıktılar sunması beklenmektedir. Bunlara örnek vermek gerekirse;
- Şeker hastalarının glikoz seviyelerinin düzenli olarak ölçüldüğü ve hastayı ölçmeye zorlayan
sistemler sayesinde kullanılan ilacın etkinliğinin belirli sayıda hastada tespit edilmesi,
- Astım hastalarının kriz sayı ve zamanlarının tutulması ve hastaya uygulanan tedavinin
etkinliğinin ölçülmesi.
- Kalp hastalarında ritim takibi ve hastaya uygulanan tedavinin etkinliğinin ölçülmesi (PT, INR düzeyleri),
- Kronik böbrek yetmezliği hastalarında üre ve kreatinin düzeyinin belirlenmesi,
- İskemik damar hastalığı olan hastalarda kolesterol, trigliserit düzeylerinin belirlenmesi,
- Fizik tedavi gören hastalar için basma-çekme kuvvetleri, kas aktivasyon seviyesi ve eklem hareket açıklığı gibi parametrelerin ölçülmesi
- Hastane ortamında ve diğer sağlık kuruluşlarında hastaların akıllı ve etkin takip edilebilmesini sağlayan sistemler

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
- Geliştirilecek tüm tıbbi cihazlar ve yazılım sistemleri, türüne göre uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır.
- Kullanılacak yöntemlerin çalışma ve sonuç verme süreleri, klinik kullanıma uygun (hastane içerisinde iş akışını yavaşlatmayacak veya engellemeyecek şekilde) olmalıdır.
- İlgili standartlar proje önerisinde belirtilmeli ve hedeflenen çıktılar rakip ürünlerle karşılaştırmalı olarak sunulmalıdır.
- Hasta sağlığı ve klinik veri teşkil eden durumlarda ilgili izinlerin ve onayların alınması beklenmektedir.
- Hazırlanan sensör/donanım ve yazılımlar veri güvenliği, veri toplanması, iletimi ve saklanması, hasta mahremiyeti ile ilgili standartları sağlamalıdır.


Diğer Hususlar:
1.Hem donanım/sensör hem de yazılımın birlikte geliştirildiği projeler birinci derecede önceliklidir.
2. Mobil cihazlarda bulunan hazır donanımın/sensörün kullanıldığı veya farklı harici donanımın/sensörün mobil cihazlara entegre edilerek kullanıldığı yazılım geliştirme projeleri çağrı kapsamında değerlendirilecektir.
3. İnsan ve hayvan uygulamaları içeren proje önerileri için, gerekli olan etik kurul onay sürecinin gecikmeden başlatılması önerilmektedir. Çağrının son gününde onayı alınmamış proje başvuruları ancak kapsamlı bir mazeret beyanı ile kabul edilebilecektir ve etik kurul izni olmadan, projede destek kararı verilmiş olsa da proje sözleşmesi imzalanmayacaktır.
4. Mühendislik, sağlık ve temel bilimler gibi farklı disiplinler arası hazırlanan proje çalışmalarında, görev bölüşümü net ve açık olarak belirtilmelidir.
5. Projede tıp fakülteleri ve hastanelerin ilgili bölümleri ile birlikte, mühendislik ve/veya temel bilimler bölümlerinden proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılması önerilmektedir.
6. Proje çıktılarının uluslararası ve/veya ulusal tıbbi bilişim platformlarına entegre edilebilir olması beklenmektedir.


Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje süresi üst sınırı:
-Hem donanım/sensör hem de yazılımın birlikte geliştirildiği projeler için 36 ay

-Mobil cihazlarda bulunan hazır donanımın/sensörün kullanıldığı veya farklı harici donanımın/sensörün mobil cihazlara entegre edilerek kullanıldığı yazılım geliştirme projeleri için 24 ay

Proje bütçesi üst sınırı:
-Hem donanım/sensör hem de yazılımın birlikte geliştirildiği projeler için 1,75 Milyon TL

-Mobil cihazlarda bulunan hazır donanımın/sensörün kullanıldığı veya farklı harici donanımın/sensörün mobil cihazlara entegre edilerek kullanıldığı yazılım geliştirme projeleri için 0,75 Milyon TL

Hibe Oranı : %75 +% 10 ( KOBİ ) -  %60 + %10 ( Büyük Kuruluşlar )
 
Çağrı Kapanış Tarihi:  14 Aralık 2015

 Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Rakamlarla Alkaze

Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi