Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 “Sağlık Turizm Merkezi İstanbul “ Mali Destek Programı ile 20 Milyon TL Hibe Fırsatı

Sağlık Turizm Merkezi İstanbul (İşletmeler) Mali Destek Programı İSTKA/2015/SMI İstanbul’da Sağlık Turizmi sektörünün geliştirilerek bölgenin bu alanda uluslararası bir çekim merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

İstanbul’da Sağlık Turizmi Alanında Sunulan Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi Amacıyla; sağlık kuruluşları, turizm kuruluşları, pazarlama kuruluşları, lojistik ve ulaşım kuruluşları vs. gibi sağlık turizmi hizmet bileşenlerinde yabancı dil, temel sağlık, insan ilişkileri ve kültürel kaynaşma, kültürler arası iletişim, sigortacılık, hasta hakları, kişisel empati gibi konularda eğitimler ile insan kaynağı yetkinliğinin artırılması desteklenecektir. Projelerde bu eğitimlerin uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyonlar ile belgelendirilmesi esastır.

Örnek Proje Konuları:
•    Sağlık turizminde kültürler arası iletişim konusunda yenilikçi bir eğitim modelinin geliştirilmesi ve uygulanması
•    Hastanelerde çalışacak ara elemanların (hastaya refakat, evrak işlerinde destek, lojistik personel, uluslararası departmanda çalışacak personel vs.) istihdam garantili olarak eğitim programlarına dahil edilmesi
•     Hastane, yaşlı ve engelli bakım merkezi, klinik, rehabilitasyon tesisi gibi sağlık turizmi tesislerinin sağlık turistleri tarafından tercih edilebilirliğini artıracak şekilde uluslararası alanda akredite olması
•    İşitme engelli hastalar ile tüm tedavi süresince iletişim kuracak ve yönlendirecek sağlık dili bilen personelin istihdam garantili olarak eğitim programlarına dahil edilmesi
•     Engelli sağlık turistlerine lojistik hizmet sunan kuruluşların uluslararası standartlara uygun şekilde hizmet modelleri geliştirmesi ve uygulaması

Sağlık Turizmi Alanında Fiziki ve Teknik Altyapının İyileştirilmesi Amacıyla; sağlık turistinin aldığı hizmetler içerisinde yer alan lojistik, tedavi, rehabilitasyon, bakım hizmetleri ile kentteki sosyal ve turistik hizmetler gibi doğrudan ilişkili hizmetlerin uluslararası standartlara kavuşturulmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek tüm fiziki ve teknik altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve sağlık turizmi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi desteklenecektir. İstanbul’da yer alan misafirhane, otel, hotel vs. gibi konaklama tesisleri bu önceliğin kapsamı dışındadır.

Örnek Proje Konuları:
•    Mevcut sağlık hizmetleri sunumu altyapısının sağlık turizmine uygun hale getirilmesine yönelik olarak hastanelerde yaşlı ve engelli tedavi ve bakımına yönelik merkezlerin kurulması
•    Sağlık turistleri için tedavi sonrası rehabilitasyon hizmeti sunacak merkezlerin kurulması
•    Uluslararası akreditasyona sahip sağlık turizmine yönelik laboratuvar, ayakta tedavi merkezi gibi tamamlayıcı ünitelerin kurulması
•    Refakatçisi olmayan sağlık turistlerine yönelik kent içi hizmetleri içeren dijital uygulamalarının geliştirilmesi
•    Sağlık turistlerinin sıhhi durumlarına yönelik ziyaret edebileceği/edemeyeceği yerler hakkında bilgiler sunan mobil uygulamaların hayata geçirilmesi
•    Havalimanı altyapısının sağlık turistlerine uygun hale getirilmesi

Program kapsamında destekten yararlanabilecekler:
•    Kar amacı güden kurum/kuruluş/işletme olması,

•    Merkezlerinin Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (İstanbul) teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması

Destek oranı:
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL.

Bu program çerçevesinde proje başına verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

           Asgari tutar : 100.000 TL
           Azami tutar  : 600.000 TL

Verilecek destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olamaz.

Başvuruların alınması için son tarih 18/03/2015 dir.

Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz.

Rakamlarla Alkaze:
Bugüne kadar 469 KOBİ’nin Alkaze’nin danışmanlığında Türkiye’deki hibe projelerden 100.000TL ve üstü hibe kazandırdığını biliyor muydunuz?

Örnek Tübitak Projesi