Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Yabancı Şirket Alımlarına Yönelik Danışmanlık Giderlerine Büyük Destek

Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık giderlerine yönelik, 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği hakkındaki tebliğin 9 uncu maddesi uyarınca; şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla,

•    Uluslararası şirketlerden satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket ve ya marka odaklı raporlara ilişkin giderler,
•    Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası şirketlerden alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler,
Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Siz de Alkaze Danışmanlık’ın 350’yi aşkın hibe proje deneyimiyle, TÜBİTAK, Ar-Ge Merkezi, DTM İhracat Destekleri ve Turquality projeleriniz için danışmanlık almak ve hibe desteklerden yararlanmak için Uzman Kadromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize ulaşmak için tıklayınız.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin bugüne kadar Türk markalarının yurtdışında yaptıkları tanıtım ve markalaşma faaliyetleri için firmalara 4,13 Milyon $ nakit hibe kazandırdığını biliyor musunuz?2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN
UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Rapor ve Danışmanlık Desteği
Genel Esaslar
MADDE 7- (1) 2011/1 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesi uyarınca şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla;
a)   Uluslararası şirketlerden/kuruluşlardan satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya
marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin giderler,
b)  Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası şirketlerden/kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler
şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına
kadar desteklenir.

(2)  Bu  maddenin  1  inci  fıkrasının  (a)  bendinde  belirtilen  uluslararası  şirketler/kuruluşlar, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş 1 inci ve 2 nci grup danışmanlık firmaları ile daha önce uluslararası nitelikte benzer raporlar hazırlama hizmeti gerçekleştirmiş olmak kaydıyla Ekonomi Bakanlığı’nın uygun gördüğü şirketleri/kuruluşları ifade eder.
(3)  Bu  maddenin  1  inci  fıkrasının  (a)  bendi  kapsamında  satın  alınan  raporların  alım  tarihi itibariyle en fazla 2 (iki) yıllık olması gerekir.
(4)  Bu  maddenin  1  inci  fıkrasının  (b)  bendinde  belirtilen  uluslararası  şirketler/kuruluşlar, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş 1 inci ve 2 nci grup danışmanlık firmaları ile yurt dışında yerleşik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti veren danışmanlık firmalarını ifade eder.
(5) Rapor ve Danışmanlık Desteği kapsamında hizmet alımının, faturalandırmanın ve ödemenin ön onay verildikten sonra gerçekleşmesi gerekmektedir.

Ön Onay Başvuruları ve Değerlendirmesi
MADDE 8- (1) Rapor desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin, İşbirliği Kuruluşlarının EK BR-1 (Rapor Desteği Ön Onay Formu) ile Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) ön başvuruda bulunmaları ve ön onay almaları gerekmektedir. Ön başvuru esnasında rapora ilişkin hizmet sağlayacak uluslararası kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırlamış olduğu rapor örneği ve/veya hazırlanacak raporun taslağı ibraz edilmelidir.
(2) Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin, işbirliği kuruluşlarının EK BD-1 (Danışmanlık Desteği Ön Onay Formu) ile Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) ön başvuruda bulunmaları ve ön onay almaları gerekir.
(3) Ekonomi Bakanlığı başvuruyu içerik ve amaca uygunluk açısından değerlendirir.

Destek Ödeme Başvurusu
MADDE 9- (1) Rapor desteği ön onay başvurusunda bulunan şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının Ekonomi Bakanlığı’nın ön onayını müteakip EK BR’de (Başvuru Belgeleri Listesi)   belirtilen ön onay sonrası destek başvuru belgelerini ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde  doğrudan  veya  posta  ile  Ekonomi  Bakanlığı’na  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  ibraz etmeleri gerekir.
(2) Danışmanlık desteği ön onay başvurusunda bulunan şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının Ekonomi Bakanlığı’nın ön onayını müteakip EK BD’de (Başvuru Belgeleri Listesi) belirtilen ön onay sonrası destek başvuru belgelerini ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde  doğrudan  veya  posta  ile  Ekonomi  Bakanlığı’na  (İhracat  Genel  Müdürlüğü)  ibraz etmeleri gerekir.

ALTINCI BÖLÜM
ORTAK ESASLAR
MADDE 17- (1) Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için tüm ödemelerin şirket/İşbirliği Kuruluşu tarafından bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Ödemenin; şirketin/İşbirliği Kuruluşunun hesabından EFT, SWIFT veya havale yapılarak gerçekleştirilmesi durumunda sunulacak dekont; şirket/İşbirliği Kuruluşu kredi kartı ile yapılması durumunda ise sunulacak kredi kartı ekstresi/hesap bildirim cetveli banka onaylı olmalıdır.
(2) Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği kapsamında yapılan ödemeler için şirket ortaklarının veya şirket çalışanının kişisel kredi kartı kullanılabilir. Ödemenin şirket ortağı/şirket çalışanı tarafından yapıldığı durumlarda şirketin bu kişilere ilgili miktarı ödediğinin belgelenmesi gerekmektedir.
(3) Bu Genelge kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuruların ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile yapılması gerekir. Belirtilen sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların Ekonomi Bakanlığı’nın ya da EK-E’de belirtilen Bölge Müdürlüklerinin evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
(4) Bu Genelge kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini eksik belge bildirim yazısının tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 (üç) aylık süre, eksik belge bildirim yazısının evrak çıkış tarihiyle başlar ve başvuru sahiplerinin bildirim üzerine vereceği cevabın Ekonomi Bakanlığı’nın ya da EK-E’de belirtilen Bölge Müdürlüklerinin evrak kayıtlarına girdiği tarihte biter.

YEDİNCİ BÖLÜM DİĞER ESASLAR
MADDE 18- (1) İnceleme neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için, destek kapsamındaki şirketin veya Kuruluşun Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığına ilişkin belge talep edilir.
(2) Şirketin veya Kuruluşun anılan kurumlara vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair  belge sunulması halinde, uygun görülen hak ediş miktarına ilişkin ödeme talimatı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi yazısı ise destek ödemesinin yapılacağı tarafa gönderilir.
(3) Maliye Bakanlığından ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan söz konusu yazılardan destek ödemesi yapılacak tarafın borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde, talep doğrultusunda mahsup işlemi yapılır.
MADDE 19- (1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan   ödenir.   “Gösterge   Niteliğindeki   Türkiye   Cumhuriyet   Merkez   Bankası   Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.
(2) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken www.oanda.com sitesi kurları esas alınır.
(3) Destek ödemelerinin hesaplanmasında ödeme belgesi tarihindeki kur esas alınır.
MADDE 20- Bu Genelgenin uygulanmasında ortaya çıkacak haklı sebep ve zorunlu haller ile
ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sonuçlandırılmamış başvurular için bu Genelgenin lehte olan hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 - (1) Bu Genelge 04/08/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
(2) Bu Genelge yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yapılan başvurulara uygulanır.