Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK'tan Medikal Görüntüleme Cihazlarının Geliştirilmesine 10 milyon TL'lik Hibe Proje Çağrısı


TÜBİTAK, 1511 Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında

•    tanı ve/veya tedavi amaçlı medikal görüntüleme cihazlarının

•    bu cihazlarda kullanılan alt bileşenlerinin

•    ve yazılımlarının geliştirilmesini 10 milyon TL hibe ile destekleyeceğini duyurmuştur.

Son yıllarda gelişmiş ülkelerde artış gösteren tıbbi görüntüleme sistemleri konusunda yürütülen Ar-Ge çalışmalarının, ülkemizde bulunan medikal görüntüleme sistemlerinin sayısı da göz önünde bulundurularak, ülkemizde de geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi hibe proje çağrısının amacını oluşturmaktadır.

Bu kapsamda, sağlık sektörüne hitap edebilecek nitelikte tıbbi görüntüleme sistemlerinin, bu sistemlerde kullanılan X ışını vb iyonize ışınlı, optik, ultrasonik, RF tabanlı ve benzeri sensör/transdüser/dedektörlerin üretiminin ve donanım bileşenlerinin ve bu sistemlerde kullanılabilecek görüntü/işaret işleme tekniklerinin geliştirilebileceği Ar-Ge projeleri beklenmektedir.


Hibe Destek Oranı: Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Son Başvuru Tarihi:     12 Ocak 2015 (17:30)


Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize ulaşarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlığın, bugüne kadar ilaç ve medikal sektöründe ki firmalara 4.48 Milyon $ kazandırdığımızı biliyormusunuz?


Örnek Tübitak Projesi
http://www.alkaze.com/hizmetlerimiz.aspx?MenuId=4&SubMenuId=35&ContentId=277


Çağrı Kodu
1511-SAĞLIK-2014-BE-03

Çağrı Başlığı
Tanı ve/veya tedavi amaçlı medikal görüntüleme cihazlarının, bu cihazlarda kullanılan alt bileşenlerinin ve yazılımlarının geliştirilmesi

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
Medikal görüntüleme cihazları tanıda, tedavi planlanmasında ve tıbbi girişimlerde giderek yaygınlaşan ölçekte kullanılmaktadır. Bu sebeple, gelişmiş ülkelerde tıbbi görüntüleme donanım sistemleri konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları son yıllarda artış göstermektedir. Ülkemizde bulunan medikal görüntüleme sistemlerinin sayısı ve kullanım miktarları göz önüne alındığında bu alanda geliştirilebilecek yenilikçi, ileri teknolojili görüntüleme sistemleri ile alt bileşenlerinin yaygın etkisinin ve ekonomik katkısının yüksek olacağı değerlendirilebilir.
Bu çağrının amacı, sağlık sektörüne hitap edebilecek nitelikte, tıbbi görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi, bu sistemlerde kullanılan X ışını vb iyonize ışınlı, optik, ultrasonik, RF tabanlı ve benzeri sensör/transdüser/dedektörlerin üretimini, donanım bileşenlerinin ve bu sistemlerde kullanılabilecek görüntü/işaret işleme tekniklerinin geliştirilmesidir.

Çağrı Konu ve Kapsamı
Çağrı konusu ve kapsamı: Çağrı, tanı ve/veya tedavi amaçlı medikal görüntüleme cihazlarının ve bu cihazlarda kullanılan iyonize ışınlı,  optik,  ultrasonik,  RF-mikrodalga  vb.  tabanlı  sensörlerin/dedektörlerin/  transdüserlerin geliştirilmesi hakkındadır. Yukarıda belirtilen bu sistemlerin ve donanım bileşenlerinin tasarımlarının yapılması ve/veya bunların mevcut görüntüleme cihazlarına entegre edilebilir şekilde geliştirilmesi beklenmektedir.

Genel olarak optik, elektromanyetik ve termal görüntüleme sistemlerinin sensör/transdüser/ dedektör birimlerinin geliştirilmesini amaçlayan çağrı konusuna yönelik bazı örnek uygulamalar ve kapsamları aşağıda özetlenmektedir:
-    Mevcut görüntüleme sistemlerinde kullanılan sensörlerin çözünürlüğünü artıran donanım ve yazılımlar,
-    Fetal ultrasonda ya da diğer ultrasonografi (USG) uygulamalarında (damar içi USG, elastografi, ekokardiyografi vb) kullanılmak üzere ultrasonik transdüserler,
-    Dermatoloji, oftalmaloji ve diğer branşlarda kullanılabilecek optik dedektörler,
-    Kanser  ve  diğer  hastalıklarda  kullanılabilecek  iyonize  ışın,  optik,  termal  ya  da  RF  tabanlı sensör/transdüser/dedektörler,
-    Dokunma hissini taklit eden basınç ölçme tabanlı sensör/transdüser/dedektörler,
-    Fotoakustik görüntülemede kullanılabilecek sensör/transdüser/dedektörler,
-    Meme görüntüleme gibi uygulamalarda kullanılabilecek termal görüntüleme dedektörleri,
-    RF tabanlı kalp hareketlerinin görüntülenmesine yarayan sensör/transdüser/dedektörler,
-    Kateter tabanlı damar içi, doku ya da organ görüntülemede kullanılabilecek mikrosargı yapılı RF dedektörleri,
-    İyonize ışın teknolojilerinin kullanıldığı (X ışını, Gama ışını gibi) görüntüleme sistemleri ve alt bileşenleri,
-    Manyetik rezonans görüntüleme sistemleri ve alt bileşenleri
Yukarıda verilen örneklerle sınırlı olmamak kaydıyla, çağrı amacı ve hedefleriyle birebir uyumlu benzer sistemler ve alt bileşenlerinin tasarımları ve geliştirilmesi de çağrı kapsamı içinde yer almaktadır. Proje önerisi hazırlığı sırasında, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken,  mevcut teknoloji seviyesinin ilgili patentler ve akademik yayınlar göz önünde bulundurularak detaylandırılması beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Geliştirilecek tüm sistemler, türüne göre uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır. Hedeflenen ilgili standardın proje önerisinde belirtilmesi ve hedeflerin rakip ürünlerle karşılaştırmalı olarak verilmesi beklenmektedir.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi:15 Eylül 2014
Çağrı Kapanış Tarihi: 19 Ocak 2015
Ön Kayıt Son Tarih*    : 12 Ocak 2015 Saat : 17:30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    15 Ekim 2014 – 19 Ocak 2015 Saat : 17:30
*:  Proje başvuruları yapabilmek için  proje öneri başlığınız ve  kuruluşunuz durumu ile  ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak  ön  kayıt  onayı  almanız  gerekmektedir. Burada  belirtilen  tarih  bu  evrakların  TÜBİTAK’a  evrak  girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje bavurusu yapamayacaktır.

Çağrıya Özel Şartlar
1. Çağrı konusu tüm sistemin tasarımı/geliştirilmesini amaçlayan projeler için: Proje süresi üst sınırı            : 48 Ay
Proje bütçesi üst sınırı: 10.000.000 TL
İşbirliği yapısı            : Kısıt yok.
2. Çağrı konusu tüm sistemi içermeyen, ancak bu sistemin alt bileşenlerinin ve ilgili yazılımının tasarımını/geliştirilmesini amaçlayan projeler için:

Proje süresi üst sınırı            : 24 Ay 
Proje bütçesi üst sınırı          : 2.500.000 TL
İşbirliği yapısı                          : Kısıt yok.
Diğer hususlar                        :

•    Projede tıp fakülteleri ve hastanelerin ilgili bölümleri ile birlikte, mühendislik ve/veya temel bilimler bölümlerinden proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılması önerilmektedir.
•    Sistem veya teknolojinin –yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler, çağrı kapsamı dışındadır.
•   Sadece montaj çalışması içeren proje önerileri çağrı kapsamı dışındadır.
•    Bu  çağrı  kapsamında  yapılan  başvurularda,  sadece  işletim  sistemi,  görüntü/sinyal  işleme yazılımları veya karar verici yazılımların geliştirilmesini içeren projeler çağrı kapsamı dışında tutulacaktır.
•   Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.

İlgili Belgeler
•   1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
Uygulama Esasları
•   1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)
Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri  Destekleme Programı”  uygulama  esasları  çerçevesinde  yapılmış  olup,  burada  belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.