Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Biyomedikal Sensör Tabanlı Projelere Tübitak’tan Yeni Hibe Çağrısı


İnsan sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin sürekli yükseltilmesi açısından önemi, diğer sektörlerle kıyaslandığında göz ardı edilemeyen sağlık teknolojilerinin, yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi gereklidir.


Bu doğrultuda, biyomedikal sensör tabanlı cihaz ve sistemlerin geliştirilmesi için, ulusal, bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesi maksadıyla TÜBİTAK’ın proje çağrısı açılmıştır.


Bu amaçla geliştirilecek sistemlerin

·Biyolojik sensör tabanlı cihaz teknolojilerini (DNA-RNA, aptamer, enzim, antikor, reseptör, biyomimetik vb.)

·Kimyasal sensör teknolojilerini (sıvı elektrolit ve gaz sensörleri: Ph, O₂, CO₂, Na, K, Cl vb.

·Fiziksel sensör sistemlerini (sıcaklık, basınç, akış, hız, viskosite, elektriksel, manyetik, optik vb.) içermesi beklenmektedir.


Projeye yönelik çalışmaların,  “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”  kapsamında Arge proje hibesi ile destekleneceği bildirilmiştir.


Son Başvuru Tarihi:19.09.2014 (17:30)


Rakamlarla Alkaze

Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?


Tübitak proje ve hibe danışmanlığı ve Ar-Ge projeleri ile ilgili bilgi almak ve bu desteklerden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.TÜBİTAK - ARDEB Biyomedikal Ekipmanlar Çağrı Programı “SB0204 – Biyomedikal Sensör Teknolojileri” Çağrı Metni

1.  Genel Çerçeve

Sağlık teknolojileri sektörü;  diğer alanlarla  karşılaştırıldığında insan  hayatına  doğrudan etkisi, büyüklüğü, oluşturduğu katma değer ve bunların getirdiği refah açısından özel öneme sahiptir. İnsan sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin sürekli yükseltilmesi için ulusal sağlık teknolojilerinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi gereklidir. Bu doğrultuda biyomedikal sensörlerin ve yeni tıbbi teknolojilerinin geliştirilmesi için gerekli olan ulusal, bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.


Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir.

2.  Amaç ve Hedefler

Bu çağrı programıyla, ulusal sağlık teknolojileri sektörünün biyomedikal sensör teknolojileri alanında yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.


Bu  çağrı programı kapsamında sunulacak proje önerilerinin biyomedikal sensör tabanlı cihaz ve sistemlerin geliştirilmesi, klinik testlerinin yapılması ve gerekli araştırmaların tamamlanması ile ilgili olması beklenmektedir


- Toplum  ve  çevre  sağlığını  ilgilendiren  konularda  bilgi  toplanması,  işlenmesi  ve aktarımı ile bütünleşik sensör sistemlerinin geliştirilmesi,


- Tıbbi cihazlarda kullanılabilecek biyomedikal sensörlerin geliştirilmesi ve


- Erken tanı sistemleriyle (evde bakım hizmetleri, hasta başı sistemleri gibi) bütünleştirilecek yaşamsal parametrelerin (fizyolojik sinyal algılama, kan ve idrar analizi gibi) takibine yönelik olarak düşük güç gereksinimli ya da dışarıdan bağlantı gerektirmeyen biyomedikal sensör sistemlerinin geliştirilmesi çağrı kapsamındadır.


Bu amaçla yapılacak sistemlerin:


-Biyolojik sensör tabanlı cihaz teknolojilerini (DNA-RNA, aptamer, enzim, antikor, reseptör, biyomimetik vb.),


-Kimyasal sensör teknolojilerini (sıvı elektrolit ve gaz sensörleri; pH, O2, CO2, Na, K, Cl vb.) ve

-Fiziksel  sensör  sistemlerini  (sıcaklık,  basınç,  akış,  hız,  viskosite,  elektriksel, manyetik, optik vb.) içermesi beklenmektedir.


3.  İlgili Destek Programı

Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir.

4.  Çağrıya Özel Hususlar

-Önerilen projeler küçük, orta ve büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.

-Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması ve bu projelerde özel sektörün katılımı önerilmektedir.

-Orta ve büyük ölçekli projelerde yer alan alt proje sayısı en fazla 4 olmalıdır.

-Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılımın gözetilmesi gerekmektedir.

-İlgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projeler teşvik edilmektedir.

-Bu  çağrı  kapsamının  ana  konusu  sensörler  olduğundan,  biyofarmasotik  odaklı projeler kapsam dışında tutulacaktır.

-Nanoteknolojik ve biyonanoteknolojik sensör sistemlerin geliştirilmesi konusundaki proje önerileri kapsam dahilindedir.

-Çağrı konuları, “Amaç ve Hedefler” bölümünde belirtilen başlıklarla sınırlı olmayıp, sağlık alanında kullanılabilecek diğer sensörler de çağrı kapsamındadır.

-İnsan  uygulamaları ve  hayvan deneyleri içeren proje  önerileri için  ikinci  aşama başvurularında gerekli olan etik kurul onay sürecinin gecikmeden başlatılması önerilmektedir.

-Ar-Ge boyutunun bulunması koşuluyla, ticarileşmeye yönelik ürün/prototip/teknoloji geliştirme projeleri bu çağrı kapsamında teşvik edilmektedir.

-Daha önce TÜBİTAK’ın farklı destek programlarına başvurusu yapılmış ve desteklenmemiş olan projelerden, bu çağrı kapsamına uygun olanlar, bu durumun TÜBİTAK kurallarına uygun olarak belirtilmesi durumunda değerlendirmeye alınacaktır.

-Önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının sağlanması teşvik edilmektedir (*).


(*) Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinden belirtilen koşulu sağlayanlara bütçe imkanları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır


Proje önerilerinin güçlendirilmesi için aşağıdaki hususların dikkate alınması önerilmektedir:


-Farklı   uzmanlık   alanlarından   (mühendislik,   sağlık   ve   temel   bilimler   gibi) araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması

-Proje çalışmasının simülasyon ve modelleme, klinik prototipinin oluşturulması, oluşturulan prototip ile fantom, hayvan ve insan çalışmalarının yapılmasını içermesi

-Proje ekibinde, çağrı konusu ile ilgili olarak bilimsel makalesi, patenti veya patent başvurusu olan araştırmacıların yer alması

-Proje konusuyla ilgili ön çalışma yapılmış olması


5. Çağrı Takvimi
Elektronik Başvuru Çıktısının Gönderilmesi İçin Son Tarih*
Birinci Aşama                    19/09/2014 17:30                          26/09/2014 17:30

İkinci Aşama                      09/01/2015 17:30                         16/01/2015 17:30


* Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir.

6.  Ek Belgelere Referanslar
-1003 Destek Programı Bilgi Notu

-1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları

-Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016

-1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu

-Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu

-Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu