Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK – ARDEB
Enerji Verimliliği Çağrı Programı
“EN0401- Yüksek Isıl Dirence Sahip Yenilikçi İnşaat Yalıtım Malzemeleri ile
Yalıtım Teknolojilerinin Geliştirilmesi”
Çağrı Metni
 
1. Genel Çerçeve
Enerji verimliliği konfor, hizmet ve üretim seviyelerinde düşüşe yol açmadan, birim hizmet
veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması olarak tanımlanabilir. Dünya
genelinde yapılan çalışmalar, bina ve sanayi sektöründe önemli derecede enerji tasarruf
potansiyeli bulunduğunu göstermekte, gelişmiş ülkeler bu konuya önemle eğilmektedir.
Enerji verimliliği, en az yeni ve alternatif enerji kaynaklarının ve bunlara yönelik teknolojilerin
geliştirilmesi kadar önem taşımaktadır.
 
Ülkemiz enerji tüketimi son 15 yılda ikiye katlanırken dışa bağımlılık önemli oranda
yükselmiştir. Enerjinin bu kadar değerli olduğu günümüzde, enerjinin verimli kullanımı
önemli bir hale gelmiştir. Bu bağlamda bu çağrı kapsamında “Yüksek Isıl Dirence Sahip
Yenilikçi İnşaat Yalıtım Malzemeleri ile Yalıtım Teknolojilerinin Geliştirilmesi” hedef olarak
belirlenmiştir.
 
Yapının enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan ve çevre şartlarına maruz kalan yapı
elemanı ve bina sistemlerine ilişkin malzemelerin ısı yalıtım özelliğinin iyileştirilmesi, tüm
yapıların enerji verimliliği çalışmalarının temel taşlarından birisidir. Geliştirilecek olan yeni
nesil malzemelerin, ithal veya mevcut yerli ürünlere alternatif ve mevcut ürünlerde
gözlemlenen olumsuzluklara yol açmayacak biçimde uygulanabilir olması beklenmektedir.
 
2. Amaç ve Hedefler
Bu çağrı aracılığıyla ülkemizde enerji verimliliğini destekleyecek düşük ısı iletim katsayısına
sahip, yenilikçi inşaat yalıtım malzemeleri ve yalıtım teknolojilerinin geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
 
Çağrı kapsamında aşağıdaki konu başlıklarını içeren araştırma projeleri desteklenecektir.
 
1. Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünlerini manyezi çimentosu veya benzeri
türde bir bağlayıcı (matris) kullanarak ısı iletim katsayısı 0.035 W/mK (10 °C de)
değerinden küçük olan yalıtım malzemesinin geliştirilmesi:
‐ Polimerik olmayan inorganik bağlayıcı malzemeler kullanılmalıdır.
‐ Geliştirilecek malzemeler TS EN 13501 standardında belirtilen en az “Zor Yanıcı”
şartını sağlamalıdır
‐ Buhar difüzyon direnç katsayısını daha yüksek seviyelere çekecek matris seçimi
yapılmalıdır.
‐ İnorganik mineral yünlerin bina yalıtımında kullanılmasını kolaylaştıracak
teknolojilerin geliştirilmesi beklenmektedir.
2. Stiren Polimerleri üretiminde kullanılan ısı iletim katsayısı düşük yeni bir şişirici gaz
geliştirilmesi ve böylece ısı iletim katsayısı 0.025 W/mK'dan daha düşük yalıtım
malzemesi elde edilmesi
3. Isı İletim katsayısı 0.030 W/mK (20 °C de) değerinin altında ve TS EN 13501
standardında belirtilen en az “Zor Alevlenici” yanma şartını sağlayan rijit poliüretan
köpük üretimi 4. Genleştirilmiş perlitin rijit bina dış cephe mantolama malzemeleri üretiminde
kullanılmasına yönelik yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi:
‐ Mevcut yöntemlerden farklı olmalı
‐ Isı iletim katsayısı 0,040 W/mK altında olan izolasyon malzemeleri hedeflenmelidir
‐ Geliştirilen malzemeler TS EN 13501 standardında belirtilen en az Zor Yanıcı şartını
sağlamalıdır
5. Organik/İnorganik Aerojel İçeren Yüksek Isıl Dirence Sahip Yeni Nesil Bina Dış Cephe
Mantolama Malzemeleri
‐ Polimerik veya polimerik olmayan bağlayıcı malzemeler kullanılan,
‐ Yapısında düşük maliyetli inorganik dolgu malzemeler içeren,
‐ Isı iletim katsayısı 40 mW/mK altında olan izolasyon malzemelerinin geliştirilmesi.
‐ Geliştirilen malzemeler TS EN 13501 standardında belirtilen en az “Zor Alevlenici”
şartını sağlamalıdır
6. Sadece ısı yalıtım amaçlı olmayan, gözenekli, gaz geçirimi düzenlenmiş, hafif ve ince,
geleneksel seramik malzemelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar(nem kontrollü
karolar, klimatik sistemler, antibakteriyel uygulamalar vb.).
 
3. İlgili Destek Programı
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir.
 
4. Çağrıya Özel Hususlar
- 1. Aşama Proje önerilerinde başarı ölçütlerine nasıl ulaşılacağı, teori ile uyumlu
olarak, somut bir şekilde kısaca açıklanması beklenmektedir.
- Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve
proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.
- Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı
dışındadır.
- Orta ve büyük ölçekli projeler için, ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde
hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan
projelere öncelik verilecektir.
- Orta ve büyük ölçekli projelerde yer alabilecek alt proje sayısı ana proje dahil en
fazla 4 olabilir.
- Çağrı kapsamında desteklenecek projelerde, yerli kaynaklara dayalı ürün/sistem
geliştiren projelere öncelik verilecektir.
- Proje kapsamında geliştirilecek ürünlerin kısa vadede Ulusal standartlara ve
mevzuata uygunluğunun dikkate alınması önemlidir.
- Proje kapsamında geliştirilecek malzeme ve teknolojilerin maliyet, kullanım ömrü ve
çevre dostu olma yönünden mevcut malzeme ve teknolojiler ile rekabet edebilir
seviyede olmaları beklenmektedir.
- Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından
itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacı katılımının
sağlanması teşvik edilmektedir (*).
 
(*) Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinden belirtilen
koşulu sağlayanlara bütçe imkanları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır.
  
5. Çağrı Takvimi
Aşama Çevrimiçi Başvuru Sistemi
Kapanış Tarihi
Elektronik Başvuru Çıktısının
Gönderilmesi İçin Son Tarih*
Birinci Aşama 19/09/2014 17:30 26/09/2014 17:30
İkinci Aşama 09/01/2015 17:30 16/01/2015 17:30
 *
 Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar Kurumumuza
ulaştırılması gerekmektedir.
 
6. Ek Belgelere Referanslar
 
-1003 Destek Programı Bilgi Notu
-1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları
-Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016
-1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu
-Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu
-Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu

Tübitak proje ve hibe danışmanlığı ve Ar-Ge projeleri ile ilgili bilgi almak ve bu desteklerden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.