Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 
TÜBİTAK’tan -1003- Yeni Nesil Robot Sistemlerine Yönelik Araştırmalar- Robotik ve Mekatronik Çağrısı

Çağrı kapsamında sunulacak projelerin mekanik tasarım, algılama ve tahrik yöntemleri,
kinematik, dinamik, kontrol, bilişsel süreç (planlama, öğrenme, karar alma vb) ve etkileşim
(insan-robot ve robot-robot) konularında bilimsel yazımda yer almayan yenilikçi
yaklaşımlar önermesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yer alabilecek alt konular aşağıda verilmiştir:

1. Biyolojik sistemlerden esinlenen (biyomimetik) robot sistemleri, mikro-robot sistemleri,
gezgin robot sistemleri:
• Modüler ve kolay taşınabilir olması,
• Teleoperasyon özelliğine, otonom ya da yarı otonom niteliklere sahip olması,
• Zorlu fiziksel şartlar (yüksek/düşük sıcaklık, basınç vb.) altında çalışabilmesi veya
• Karar verme ve adaptasyon yetisine sahip olması beklenmektedir.

2. İşbirlikçi robot sistemleri (Cooperative/collaborative robotics): Etkileşim halinde
bulundukları ortamın veya insanın güvenliğini ön planda tutması ve insanla uyumlu
çalışması beklenmektedir.

3. Çoklu robot sistemleri: Benzer tipte çok sayıda robotla iletişim içinde kalarak, ortak
strateji belirleyebilen, koordine olabilen, haberleşmede gecikme ve kayıplara dayanıklı
sistemlerin tasarımı beklenmektedir.

4. Giyilebilir robot sistemleri: Mekanik dış iskelet ile insanın ağır çalışma şartlarında tüm
vücudunun hareket kabiliyetinin, fiziksel dayanımın ve kuvvetin arttırılması beklenmektedir.

5. Yeni bir robot uygulamasını mümkün kılan özgün alt sistemler: Özel eyleyiciler (lineer
eyleyiciler, düşük kuvvet veya tork dalgalanmalı eyleyiciler, yüksek enerji verimliliği,
yüksek hassasiyet) veya özel sensörler (uzaktan algılama, hassas ölçüm metodları) vb.
tasarlanması beklenmektedir.

Bu kapsamda tasarımı yapılacak robot sistemlerinin özel uygulama alanlarında fiziksel
olarak gerçeklenmesi gerekmektedir. Sadece simülasyon ve modellemeye yönelik projeler
kapsam dışında tutulacaktır. Bu amaçla, aşağıda verilen örneklerden yararlanılabilir:

- Tarım: Otomatik hasat makinalarında otomatik seyir, yakıt zaman vb. optimizasyonu,
sulama, ekin ve arazinin uzaktan algılaması; ormanların, yeryüzü şekillerinin, yapılaşmanın vb. takibi.
- Arama-kurtarma: Deprem, sel, çığ, fırtına gibi afetlerde ya da göçük, yangın, ve gaz
sızıntısı gibi durumlarda arama, yer tespiti, kurtarma; mayın vb. arama/tarama,
- Sağlık: Hastalık tanı teşhis, servis robotu uygulamaları
- Savunma: Sınır ve mekan güvenliği, insansız ikmal, otonom keşif vb

Çağrıya Özel Hususlar
- Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
- 1. Aşama proje önerilerinde teori ile uyumlu olarak nasıl bir sistem tasarlanacağı ve
başarı ölçütlerine nasıl ulaşılacağı somut bir şekilde ortaya konmalıdır.
- Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun disiplinler
arası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir.
- Proje kabul ve taahhüt beyanlarında yer almayan kamu/özel kurum veya kuruluşlarına
ait bölgelerde saha çalışması yapılacaksa, altyapı imkânları kullanılacaksa veya veri
toplanacaksa, 2. Aşama proje başvurularıyla birlikte Yasal/Özel İzin Belgesi sunulmalıdır.
- İnsandan anket, mülakat, deney vb. yollarla veri toplanmasını ve bilimsel amaçla
kullanılmasını içeren proje önerileri için 2. Aşama proje başvurularıyla birlikte Etik Kurul Onay Belgesi sunulmalıdır.
- Çağrı kapsamında desteklenecek projelerde, yerli kaynaklara dayalı ürün/sistem
geliştiren projelere öncelik verilecektir.
- Çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve proje
bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir. Entegrasyon/montaj içeren
pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.
- Proje kapsamında geliştirilecek ürünlerin kısa vadede ulusal standartlara ve mevzuata
uygunluğunun dikkate alınması önemlidir. Proje kapsamında geliştirilecek malzeme ve
teknolojilerin maliyet, kullanım ömrü ve çevre dostu olma yönünden mevcut malzeme ve
teknolojiler ile rekabet edebilir seviyede olmaları beklenmektedir.
- Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir.
- Orta ve büyük ölçekli projeler için, ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projelere öncelik verilecektir.
- Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni kurulan üniversitelerden (2006 yılından
itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının
sağlanması teşvik edilmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Çağrı Kapanış Tarihi:  1 Nisan 2016

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze

Alkaze'nin danışmanlığında bugüne kadar 679 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi